ལེབ་གྲངས་ཚུ་ ཀེ་ཀེ་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

ལེབ་གྲངས་ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ མཐོང་སྣང་- ཤོག་མཚམས་སྔོན་ལྟ་ འོག་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལྡན་གྱི་གདམ་ཁའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས།

ཀེ་ཀེ་རྩ་སྒྲིག་ནང་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ འོག་གི་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་འབད་:

 1. དཔར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ལེབ་གྲངས་ལུ་འགྱོ།

 2. རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  ལེབ་གྲངས་འདི་འབྲི་ནིའི་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱིས་ ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བརྡ་བཀོད་འདི་མི་མཐོང་། དེ་བསྒང་ ཚད་ལྡན་ ཕྲ་རིང་གུ་ ཡིག་སྣོད་ཞུན་དག་འབད་ ངོས་པར་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. ཤོག་ལེབ་ མཆོང་ལྡེ་ སེལ་འཐུ་འབད། ཀེ་ཀེ་ ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཏུབ་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

 4. ཡིག་སྣོད་ - དཔར་བསྐྲུན་ གདམ་ཁ་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ དཔར་བསྐྲུན་ ཌའི་ལོག་འདི་མཐོང་།

  དཔར་འཕྲུལ་འདྲེན་བྱེད་དང་བཀོལ་སྤྱོད་རིམ་ལུགས་གཉིས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱུ་དངོས་ཨེབ་རྟ་གུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་རའི་དཔར་འཕྲུལ་འདི་ཡང་ཀེ་ཀེ་སྦེ་རྩ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་འོང་།

 5. དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ འོག་གི་ དཔར་བསྐྲུན་ ཌའི་ལོག་ནང་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

  All - ལེབ་གྲངས་ཆ་མཉམ་ར་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་།

  Selected sheets - Only the selected sheets will be printed. All sheets whose names (at the bottom on the sheet tabs) are selected will be printed. By pressing while clicking a sheet name you can change this selection.

  Selected cells - All selected cells are printed.

 6. From all the paper pages that result from the above selection, you can select the range of paper pages to be printed:

  All pages - Print all resulting pages.

  ཤོག་ལེབ་ - དཔར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ བཙུགས། ཤོག་ལེབ་ཚུ་ཡང་ ལེབ་གྲངས་དང་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཨང་བཏགས་འོང་། ཤོག་མཚམས་སྔོན་ལྟ་ནང་བལྟ་བ་ཅིན་ ལེབ་གྲངས་ ༡ འདི་ཤོག་ལེབ་བཞིའི་གུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དེ་སྡོད་འོང་ དེ་ལས་ ལེབ་གྲངས་༢ ཀྱི་ཤོག་ལེབ་དང་པམ་གཉིསཔ་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ༥-༦ ཚུན་ཚོད་ འདི་ནང་ལུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གཅིག་ ཡང་ན་ གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་རྩ་སྒྲིག་ - དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ གི་འོག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་འདི་ཚུ་གི་ནང་དོན་རྐྱངམ་ཅིག་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་།

Please support us!