ལེབ་གྲངས་མཆོང་ལྡེ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་དོ་

སྔོན་སྒྲིག་ LibreOffice གི་ཐོག་ལས་ ཤོག་ཁྲམ་གསརཔ་རེ་རེ་ནང་ ལེབ་གྲངས་གསུམ་ "Sheet1" ལས་ "Sheet3" བར་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གསལ་གཞིའི་མཇུག་ལུ་ ལེབ་གྲངས་མཆོང་ལྡེ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་སྦེ་ ལེབ་གྲངས་ཀྱི་བར་ན་སོར་བསྒྱུར་འབད་བཏུབ།

ལེབ་གྲངས་མཆོང་ལྡེ་

ངོས་པར་

ཐག་རིང་གཡོན་དང་གཡས་གུའི་ཨེབ་རྟ་ཨེབ་གཏང་འབད་མི་འདི་གིས་ རིམ་བཞིན་མཆོང་ལྡེ་དང་པམ་ ཡང་ན་ མཇུག་གཉིས་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། བར་ནའི་ཨེབ་རྟ་གིས་ལག་ལེན་པ་ལུ་ ལུབ་གྲངས་མཆོང་ལྡེ་ཆ་མཉམ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གདོང་བསྐྱོད་དང་རྒྱབ་བསྐྱོད་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། ལེབ་གྲངས་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ལེབ་གྲངས་མཆོང་ལྡེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!