སྣ་མང་ནང་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་དོ་

གྲུ་བཞི་ནར་མོའི་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་ སེལ་འཐུ་འབད།

མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་འདི་ཨེབས་པའི་ཐོག་ལས་ སྒྱིད་ཁུག་ཅིག་ནང་ལས་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་གསེག་ཐིག་རྒྱབ་འགལ་ཅན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ལུ་འདྲུད།

ནང་ཐིག་རྐྱང་པའི་གུ་རྟགས་བཀལ།

འོག་གི་ཚུ་ནང་ལས་གཅིག་འབད་:

ཁ་གཏོར་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ སེལ་འཐུ་འབད།

འོག་གི་ཚུ་ནང་ལས་གཅིག་འབད་:

སོར་བསྒྱུར་རྟགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་གུ་ལུ་ རྟགས་བཀལ་ཐབས་ལམ་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཏམ་རྒྱུད་ STD / EXT / ADD དང་བཅས་སྒྲོམ་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ས་སྒོའི་ནང་དོན་ཚུ།

མཱའུསི་ཨེབ་གཏང་གི་ནུས་པ།

ཨེསི་ཊི་ཌི།

མཱའུསི་ཨེབ་གཏང་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྟགས་བཀལ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་ རྟགས་བཀལ་བཤོལཝ་ཨིན།

ཨི་ཨེགསི་ཊི།

A mouse click marks a rectangular range from the current cell to the cell you clicked. Alternatively, Shift-click a cell.

ཨེ་ཌི་ཌི།

A mouse click in a cell adds it to the already marked cells. A mouse click in a marked cell unmarks it. Alternatively, -click the cells.


Please support us!