གྲལ་ཐིག་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་འདི་ མགོ་ཡིག་སྦེ་ཐོགས་དོ་

ཁྱོད་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་མཐོང་ཚུགས་པའི་མངའ་ཁོངས་རྒྱབ་ཁར་ རྒྱ་འཕར་ཏེ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་རིངམོ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ཐོགས་ཚུགས། དེ་གིས་ ཁྱོད་གནད་སྡུད་གཞན་ནང་ལས་བརྒྱུད་དེ་བཤུད་སྒྲིལ་འབདཝ་ད་ ཀེར་ཐིག་དང་གྲལ་ཐིག་ཚུ་མཐོང་བཅུགཔ་ཨིན།

  1. ཁྱོད་ ཐོགས་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ནང་གནས་དགོ་མནོ་མི་ འོག་གི་གྲལ་ཐིག་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་གཉིས་ གྲལ་ཐིག་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད། ལྟག་གི་གྲལ་ཐིག་ཆ་མཉམ་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ཀེར་ཐིག་ཆ་མཉམ་ཐོགས་ནུག

    ཐད་སྙོམས་དང་ཀེར་ཐིག་གཉིས་ཀར་ཐོགས་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོགས་འདོད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་གི་འོག་དང་ཀེར་ཐིག་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. Choose View - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Rows and Columns again.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་ལ་ལོ་ཅིག་ཡིག་ཆའི་ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་གུ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་ - དཔར་བསྐྲུན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ - ཞུན་དག་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།


Please support us!