མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ (LibreOffice ཀེལཀི་འཛུལ་སྤྱོད་)

LibreOffice ཀེལཀི་དང་སྤྱིར་བཏང་ LibreOffice གི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་གི་ཐོ་ཡིག་ལུ་ཡང་ གཞི་བསྟུན་འབད།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་འོང་། ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་འདི་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི་ལྡེ་མིག་ལ་ལོ་LibreOffice ལུ་འཐོབ་མི་ཚུགས་པས། གཞན་ལྡེ་མིག་འགན་སྤྲོད་ནི་ལུ་ LibreOffice དོན་ལུ་ལག་ཆས་ཚུ་ - སྲོལ་སྒྲིག་ - ལྡེ་སྒྲོམ་ནངཡང་་ན་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ནང་འགན་སྤྲོད་བཏུབ།


ནང་ཐིག་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ།

ངོས་པར་

ཌའི་ལོག་ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནིའི་ཨེབ་རྟ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ཅིག་ནང་ ནང་ཐིག་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ ཨེཕ་ ༢ ལུ་ཨེབས། ནང་ཐིག་གང་རུང་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཌའི་ལོག་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ དོ་རུང་ཨེཕ་ ༢ ལུ་ཨེབས།

ནང་ཐིག་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐུན་མོང་འགྲུལ་བསྐྱོད་ལྡེ་མིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

མཐའ་ཐིག་ཚད་འཛིན་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ མཐའ་ཐིག་ ནང་ ལྡེ་སྒྲོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་:

པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་ ཡང་ན་ ཚད་རིས་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

  1. མཐོང་སྣང་གདམ་ཁ་རྐྱབས་-ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་-པར་རིས་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནི་གི་དོན་ལུ་པར་རིས།

  2. ཨེབ་གཏང་འབད་ ཨེཕ་༦ཚུན་ཚོད་ པར་རིས་ ལག་ཆས་སེལ་འཐུ་མ་འབད་ཚུན་ཚོད།

  3. If the selection tool is active, press +Enter. This selects the first drawing object or graphic in the sheet.

  4. With +F6 you set the focus to the document.

    ད་འབདན་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤུལ་མའི་པར་རིས་དངོས་པོ་ ཡང་ན་ ཚད་རིས་གཉིས་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ མཆོང་ལྡེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་དང་ ཧེ་མ་གི་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ སོར་ལྡེ་+མཆོང་ལྡེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

Please support us!