ཀླད་ཀོར་གྱིས་སྔོན་བསྐྱོད་འབད་དེ་ ཨང་གྲངས་ཅིག་བཙུགས་དོ་

ཀླད་ཀོར་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཧྲིལ་གྲངས་བཙུགས་ཐངས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་:

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་(དཔེར་ན་ ཚིག་ཡིག་"000123" ཨང་གྲངས་"123"ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་) ནང་གི་ཨང་གྲངས་ཀེར་ཐིག་ཅིག་ལུ་ ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབ་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ འོག་གི་འདི་འབད་

  1. ཨང་ཡིག་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་ནང་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ སེལ་འཐུ་འབད། ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་འདི་ ཀེར་ཐིག་དེ་ནང་ "Number" སྦེ་ གཞི་སྒྲིག་འབད།

  2. ཞུན་དག་འབད་ - འཚོལ་བཞིནམ་ལས་ཚབ་བཙུགས།གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. In the Find box, enter ^[0-9]

  4. In the Replace box, enter &

  5. Check Regular expressions

  6. Check Current selection only

  7. Click Replace All

Please support us!