དང་གཅིག་ཁར་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ་

མན་ངག་དང་བཅས་ རྩིས་སྟོད་དོ་

All formulas begin with an equals sign. The formulas can contain numbers, text, arithmetic operators, logic operators, or functions.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

གཞི་རིམ་ཨང་རྩིས་ཀྱི་རྟགས་ (+, -, *, /)ཚུ་ "Multiplication and Division before Addition and Subtraction" ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ མན་ངག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། =SUM(A1:B1) གི་ཚབ་ལུ་ =A1+B1འབྲི་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་།


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

གུག་ཤད་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། མན་ངག་གི་གྲུབ་འབྲས་ =(1+2)*3 གིས་ =1+2*3 ལས་ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་ གྲུབ་འབྲས་མ་འདྲཝ་བཟོ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།


LibreOffice ཀེལཀི་མན་ངག་ཚུའི་དཔེར་བརྗོད་དག་པ་ཅིན་ ནཱ་ལུ་སྟོན་ནི་ཨིན་:

=A1+10

ནང་ཐིག་ ཨེ་ ༡ དང་ ༡༠ གི་ནང་དོན་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

=A1*16%

ཨེ་ ༡ གི་ནང་དོན་ཚུ་ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦% བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

=A1 * A2

ཨེ་ ༡ དང་ཨེ་ ༢ ཀྱི་དགུ་མཐའ་རྐྱབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

=ROUND(A1;1)

ནང་ཐིག་ A1 འདི་ བཅུ་ཚག་གནས་ས་གཅིག་ལུ་སྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་དོན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

=EFFECTIVE(5%;12)

ལོ་རེ་ནང་གླ་དངུལ་ ༡༢་ དང་ཅིག་ཁར་5% ལོ་སྟར་དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནུས་ཅན་ཡོད་པའི་སྐྱེད་འདི་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

=B8-SUM(B10:B14)

ནང་ཐིག་ བི་ ༡༠་ ལས་ བི་ ༡༤ གི་བར་ནའི་་དངུལ་བསྡོམས་ཀྱི་ བི་ ༨ འདི་ རྩིས་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

ནང་ཐིག་ བི་ ༡༠ ལས་ བི་ ༡༤ གི་བར་ནའི་དངུལ་བསྡོམས་ རྩིས་སྟོན་འབདཝ་མ་ཚད་ བེ་ལུ་འདི་ བི་ ༨ ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།


དཔེ་སྟོན་ནང་བཟུམ་སྦེ་ མན་ངག་ནང་ ལས་འགན་ཚུ་ཡང་ ཡན་ལག་སྦེ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ ལས་འགན་ནང་འཁོད་ལུ་ ཡན་ལག་བཟོ་བཏུབ། ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཡན་ལག་བཟོ་ཡོད་པའི་ལས་འགན་དང་བཅས་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།

D'oh! You found a bug (text/scalc/guide/formula_enter.xhp#formula_enter not found).

ལས་འགན་ཐོ་ཡིག་

ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་

Please support us!