ཤོག་ཁྲམཚུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ་

ཚིག་ཡིག་འདི་ ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ རྩ་སྒྲིག་བཟོ་དོ་

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད།

  2. རྩ་སྒྲིག་ ཕྲ་རིང་ནང་ལས་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ རྩ་སྒྲིག་ - ནང་ཐིག་ཚུ་ ཡང་གདམ་ཁ་རྐྱབས། རྩ་སྒྲིག་ནང་ཐིག་ ཌའི་ལོག་འདི་འབྱུང་འོང་ དེ་བསྒང་ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩ་སྒྲིག་ནང་ཐིག་ མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་གུ་ ཚིག་ཡིག་ཁྱད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ཚུགས།

ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཨང་གྲངས་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩ་སྒྲིག་འབད་དགོ་མནོ་མི་ ཨང་གྲངས་དང་ལྡན་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

  2. སྔོན་སྒྲིག་དངུལ་གྱི་རྩ་སྒྲིག་ནང་ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ ཡང་ན་ བརྒྱ་ཆ་སྦེ་བཏོན་ནི་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ ཕྲ་རིང་གུ་ལུ་ ངོས་པར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ། གཞན་རྩ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ - ནང་ཐིག་ འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྔར་སྒྲིག་མན་ངག་ནང་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་བཏུབ་དང་ ཡང་ན་ Numbers མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་གུ་ལུ་ རང་རང་གིས་ ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ།

ནང་ཐིག་དང་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲ྄ིག་མཐའ་མཚམས་དང་རྒྱབ་གཞི་ཚུ།

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. ལེབ་གྲངས་ཧྲིལ་བུ་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ དཔེར་ན་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་རེ་རེའི་གུ་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་གཉིས་ ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་ - རྒྱབ་་གཞི་ དང་གཅིག་ཁར་མངོན་གསལ་འབད་ཡོད་པའི་གཟུགས་བརྙན་འདི་ དཔར་བསྐྲུན་ ཡང་ན་ ཤོག་ལེབ་སྔོན་ལྟའི་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་མཐོང་ཚུགས། རྒྱབ་གཞིའི་གཟུགས་བརྙན་ཅིག་ གསལ་གཞིའི་གུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ བཙུགས་ - པར་ - ཡིག་སྣོད་ནང་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་པའི་ཐོག་ལས་ ཚད་རིས་གཟུགས་བརྙན་བཙུགས་ དེ་ལས་ རྩ་སྒྲིག་ - བདེ་ཞིབ་ - རྒྱབ་གཞི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་པའི་ཐོག་ལས་ གཟུགས་བརྙན་འདི་ནང་ཐིག་གི་རྒྱབ་ཁར་བདེ་ཞིབ་འབད། རྒྱབ་གཞིའི་གཟུགས་བརྙན་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ འདི་ལག་ལེན་འཐབ།


Please support us!