ཚགས་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ་

ཚགས་མ་དང་མཐོ་རིམ་ཅན་གྱི་ཚགས་མ་ཚུ་གིས་ཁྱོད་ གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་བཙགས་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་(དྲན་ཐོ་)ལ་ལོ་ཅིག་གུ་ལཱ་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། LibreOffice ནང་གི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ ཚགས་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན།

  1. རང་བཞིན་ཚགས་མ་ ལས་འགན་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་གཅིག་འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ནང་ཅོག་འཐད་པའི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དྲན་ཐོ་བཞག་ནི་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལས་མགྱོགས་པ་ར་ བཀག་དམ་འབད་ནི་འདི་ཨིན།

  2. ཚགས་མ་ ཌའི་ལོག་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ནང་ བེ་ལུསི་དང་ལྡན་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཡང་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས། ཚད་ལྡན་གྱི་ཚགས་མ་འདི་ གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་ཨེ་ཨེན་ཌི་ ཡང་ན་ གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་ཨོ་ཨར་བཀོལ་སྤྱོད་པ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ གནས་སྟངས་གསུམ་གྱི་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

  3. མཐོ་རིམ་ཅན་གྱི་ཚགས་མ་ གིས་ བཅད་མཚམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསུམ་ ལྷགཔ་ཨིནམ་དང་ ཚགས་མའི་གནས་སྟངས་བརྒྱད་ཚུན་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། མཐོ་རིམ་ཅན་གྱི་ཚགས་མ་དང་བཅས་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་ལེབ་གྲངས་ནང་ལུ་བཙུགས།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

To remove a filter, so that you see all cells again, click inside the area where the filter was applied, then choose Data - Filter - Reset Filter.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

When you select multiple rows from an area where a filter was applied, then this selection can include rows that are visible and rows that are hidden by the filter. If you then apply formatting, or delete the selected rows, this action then applies only to the visible rows. The hidden rows are not affected.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

This is the opposite to rows that you have hidden manually by the Format - Rows - Hide Rows command. Manually hidden rows are deleted when you delete a selection that contains them.


Please support us!