Selecting Themes for Sheets

LibreOffice ཀེལཀི་འདི་ ཁྱོད་རའི་ཤོག་ཁྲམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་རྩ་སྒྲིག་བརྗོད་དོན་གྱི་ སྔ་གོང་ལས་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཆ་ཚན་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ འབྱུངམ་ཨིན།

ཀེལཀི་ལུ་བརྗོད་དོན་ཚུ་ཁ་སྐོང་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་མི་ཚུགསཔ། ག་དེ་འབད་རུང་ དེ་ཚུ་ཁྱོད་རའི་ཤོག་ཁྲམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དེའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྗོད་དོན་དང་གཅིཁ་་ཁར་ལེབ་གྲངས་ཅིག་རྩ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ལེབ་གྲངས་གུ་གི་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་ སྲོལ་སྒྲིག་ནང་ཐིག་གཅིག་ག་དེ་འབད་རུང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ དེ་ལས་ བརྗོད་དོན་སེལ་འཐུ་ ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་དང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

To apply a custom cell style to a cell, you can open the Styles window and, in its lower list box, set the Custom Styles view. A list of the existing custom defined cell styles will be displayed. Double click a name from the Styles window to apply this style to the selected cells.

ཤོག་ཁྲམ་ལུ་བརྗོད་དོན་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་:

 1. ལག་ཆས་ཚུ་ ཕྲ་རིང་ནང་ བརྗོད་དོན་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ངོས་པར་གུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

  Icon Themes

  Choose Themes

  The Theme Selection dialog appears. This dialog lists the available themes for the whole spreadsheet and the Styles window lists the custom styles for specific cells.

 2. བརྗོད་དོན་སེལ་འཐུ་ ཌའི་ལོག་ནང་ ཤོག་ཁྲམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་་བརྗོད་དོན་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད།

 3. བཏུབ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

  ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྗོད་དོན་སེལ་འཐུ་ ཌའི་ལོག་ནང་ བརྗོད་དོན་གཞན་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བའི་ཚེ་ར་ སྲོལ་སྒྲིག་བཟོ་རྣམ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ལ་ལོ་ཅིག་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་འོང་། ལེགས་བཅོས་ཚུ་མགྱོགས་པ་ར་ ཁྱོད་རའི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་མཐོང་ཚུགས།

Please support us!