ད་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ བཙགས་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ལས་ མ་དགོ་པའི་གནད་སྡུད་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚགས་མ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

ཚགས་མ་ ཨེབ་རྟ་འདི་ ཚགས་མ་གནས་སྟངས་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཌའི་ལོག་འདི་བོད་བརྡ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལེབ་གྲངས་འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་། ཐབས་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་གི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་བོད་བརྡ་འབད་ དེ་ལས་ ཚགས་མ་ བརྡ་བཀོད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཚགས་མ་ ཌའི་ལོག་འབྱུངམ་ཨིན། ནཱ་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་བཙགས་བཏུབ།

You can also click the arrow on a button in the pivot table to show a pop-up window. In this pop-up window, you can edit the visibility settings of the associated field.

Open file with example:

Please support us!