ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ ཞུན་དག་འབད་དོ་

ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་གིས་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ ཨེབ་རྟ་གང་རུངཅིག་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་འདི་མར་སྦེ་བཟུང་། མཱའུསི་དཔག་བྱེད་གཞན་མི་ཅིག་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་མཚོན་ཅིག་འབྱུང་འོང་།

ཨེབ་རྟ་འདི་ གྲལ་ཐིག་ཅོག་འཐད་པའི་གནས་ས་སོ་སོ་ཅིག་ནང་ལུ་ འདྲུད་པའི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀེར་ཐིག་གི་གོ་རིམ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས། ཨེབ་རྟ་འདི་ གྲལ་ཐིག་མགུ་རྒྱན་མངའ་ཁོངས་ གཡོན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ཟུར་ཁ་ལུ་འདྲུད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀེར་ཐིག་འདི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

ཨེབ་རྟ་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་འདྲུད། མཱའུསི་དཔག་བྱེད་འདི་ལེབ་གྲངས་ནང་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་'not allowed' ངོས་པར་ལུ་འགྱུརཝ་ད་ མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་གྲོལ་འབད། ཨེབ་རྟ་འདི་བཏོན་གཏང་ཡི།

ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ཞུན་དག་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ནང་ཐིག་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་ཕྱེ། སྐབ་དོན་དཀར་ཆག་ནང་ལུ་ ད་ལྟོའི་ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་དོན་ལུ་ ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ ཌའི་ལོག་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་བརྡ་བཀོད་ འགོ་བཙུགས་ འདི་མཐོང་ཚུགས།

In the pivot table, you can use drag-and-drop or cut/paste commands to rearrange the order of data fields.

You can assign custom display names to fields, field members, subtotals (with some restrictions), and grand totals inside pivot tables. A custom display name is assigned to an item by overwriting the original name with another name.

Open file with example:

Please support us!