ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ བཏོན་གཏང་དོ་

ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་བཏོན་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ནང་ཐིག་གང་རུང་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ནང་ལུ་ བཏོན་གཏང་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

warning

If you delete a pivot table linked to a pivot chart, the pivot chart is also deleted. A dialog box opens to confirm the pivot chart deletion.


Open file with example:

Please support us!