ད་ལྟོའི་རྩ་སྒྲིག་ནང་གི་ནང་ཐིག་ཚུ་

In LibreOffice Calc you can give numbers any currency format. When you click the Currency icon Icon in the Formatting bar to format a number, the cell is given the default currency format set under - Language Settings - Languages.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱི་ LibreOffice ཀེལཀི་ཡིག་ཆ་འདི་ སྔོན་སྒྲིག་དངུལ་གྱི་རྩ་སྒྲིག་སོ་སོར་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པའི་ལག་ལེན་པ་ཅིག་གིས་ མངོན་གསལ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ LibreOffice ཀེལཀི་ཡིག་ཆ་ བརྗེ་སོར་འབད་མི་གིས་ གོ་ལོག་ཆགས་འོང་།


LibreOffice ཀེལཀི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་"1,234.50 €" སྦེ་རྩ སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་འདི་, ད་ལྟོ་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མི་ནང་ཡུ་རོསི་སྦེ་ཡོད་པ་དང་ ཌོ་ལརསི་ལུ་མ་འགྱུར་བས་ཟེར་ངོས་འཛིན་འབད།

You can change the currency format in the Format Cells dialog (choose Format - Cells - Numbers tab) by two country settings. In the Language combo box select the basic setting for decimal and thousands separators. In the Format list box you can select the currency symbol and its position.

  1. དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྐད་ཡིག་འདི་ "Default" ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཇར་མཱན་ལོ་ཀེལ་སྒྲིག་སྟངས་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ དངུལ་གྱི་སྒྲིག་སྟངས་འདི་ "1.234,00 €" ཨིན། ཚགས་མ་འདི་ སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཚག་གི་གདོང་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་དང་ ལྷད་རྟགས་འདི་བཅུ་ཚག་ས་སྒོའི་གདོང་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ད་འབདན་ཁྱོད་ཀྱིས་ Format ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལས་ གལ་ཆུང་བའི་དངུལ་གྱི་རྩ་སྒྲིག་ "$ English (US)" སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ འོག་གི་རྩ་སྒྲིག་འདི་འཐོབ་: "$ 1.234,00". དབྱེ་བྱེད་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་མཐོང་ཚུགས། དངུལ་གྱི་བརྡ་མཚོེན་རྐྱངམ་ཅིག་བསྒྱུར་ཡོདཔ་དང་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དབྱངས་རྟགས་ཀྱི་འོག་ཐིག་བཅས་པའི་རྩ་སྒྲིག་འདི་ ལོ་ཀེལ་སྒྲིག་སྟངས་ནང་བཟུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

  2. སྐད་ཡིག་ ཀྱི་འོག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ནང་ཐིག་ཚུ་ "English (US)" ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ ཨིང་ལིཤི་-སྐད་ཡིག་ལོ་ཀེལ་སྒྲིག་སྟངས་འདི་ཡང་གནས་སོར་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་སྒྲིག་དངུལ་གྱི་རྩ་སྒྲིག་འདི་ད་ལས་ཕར་ "$ 1,234.00" ཨིན།

Please support us!