མན་ངག་གི་ཐོག་ལས་ རྩ་སྒྲིག་འགན་སྤྲོད་འབད་ནི་

STYLE() ལས་འགན་འདི་ ནང་ཐིག་ཅིག་ནང་ལུ་ཡོད་བཞིན་པའི་མན་ངག་ཅིག་ལུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས་བཏུབ། དཔེར་ན་ CURRENT ལས་འགན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དེའི་གནས་གོང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་ཐིག་ཅིག་ཚོན་བཏང་བཏུབ། མན་ངག་ =...+STYLE(IF(CURRENT()>3; "Red"; "Green")) གིས་ ནང་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ "Red" འདི་ གནས་གོང་འདི་ ༣ ལས་སྦོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ ནང་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ "Green" འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ར་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ཅིག་ནང་ ནང་ཐིག་ཆ་མཉམ་ལུ་མན་ངག་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ འཚོལ་ཏེ་ཚབ་བཙུགས་ ཌའི་ལོག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

 1. རེ་འདུན་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་ སེལ་འཐུ་འབད།

 2. དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་ ཞུན་དག་ - འཚོལ་དང་ཚབ་བཙུགས་ ཚུ་སེལའ་ཐུ་འབད།

 3. For the Find term, enter: .*

  ".*" འདི་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུ་ བཀོད་སྒྲིག་འབད་ནི་ཡོད་པའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་བརྡ་རྟགས་ཅིག་ཨིན།

 4. Enter the following formula in the Replace field: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Red";"Green"))

  The "&" symbol designates the current contents of the Find field. The line must begin with an equal sign, since it is a formula. It is assumed that the cell styles "Red" and "Green" already exist.

 5. དུས་རྒྱུན་གྱི་བརྡ་རྟགས་ དང་ ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་རྐྱངམ་ཅིག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་གུ་རྟགས་བཀལ། ཆ་མཉམ་འཚོལ་གུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

  སེལ་འཐུའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ནང་དོན་དང་ལྡན་པའི་ནང་ཐིག་ཆ་མཉམ་ གཙོ་དམིགས་འབད་ཡི།

 6. གནད་སྡུད་ - དབྱེ་སེལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Please support us!