གཞི་བསྟུན་འབད་ནིའི་ཡུ་ཨར་ཨེལསི་

དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤགོ་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ ད་ལྟོའི་ཅ་མཛོད་བརྗེ་སོར་བརྡ་དོན་ཡོད་མི་ ཨིན་ཊར་ནེཊི་ཤོག་ལེབ་ཅིག་འཐོབ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ནི་ཤོག་ལེབ་འདི་ LibreOffice ཀེལཀི་ནང་ལུ་ འོག་གི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ མངོན་གསལ་འབད་བཏུབ་:

  1. LibreOffice ཀེལཀི་ཡིག་ཆའི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཕྱི་ཁའི་གནད་སྡུད་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་བཟོ།

  2. Choose Sheet - External Links. The External Data dialog appears.

  3. ཡིག་ཆའི་ཡུ་ཨར་ཨེལ་ ཡངན་ ཝེབ་ཤོག་ལེབ་གང་རུང་ཅིག་ ཌའི་ལོག་ནང་བཙུགས། དེ་འབདཝ་ད་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་འདི་ རྩ་སྒྲིག་ནང་ཨིན་དགོ་:http://www.my-bank.com/table.html. ཉེ་གནས་ ཡངན་ ཉེ་གནས་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་འབྲེལ་ཡིག་སྣོད་ཚུའི་དོན་ལུ་ཨིན་པའི་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་འདི་ ཡིག་སྣོད་ - ཁ་ཕྱེ་ ཌའི་ལོག་ནང་མཐོང་མི་འགྲུལ་ལམ་འདི་ཨིན།

    LibreOffice གིས་ ཕྱིར་འགྱངས་ནི་མེད་པའི་ "background"ནང་ལུ་ ཝེབ་ཤོག་ལེབ་ ཡངན་ ཡིག་སྣོད་མངོན་གསལ་འབདཝ་ཨིན། ཕྱི་ཁའི་གནད་སྡུད་ ཌའི་ལོག་གི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་སྦོམ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེབ་གྲངས་ཆ་མཉམ་གྱི་མིང་ ཡང་ན་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཏུབ་པའི་མིང་བཏགས་ཡོད་མི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ མཐོང་ཚུགས།

  4. ལེབ་གྲངས་གཅིག་ ཡངན་ ལེ་ཤ་དང་ ཡང་ན་ མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ སྐར་མ་ "n" རེ་རེའི་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་དུས་མཐུན་གྱི་ལས་འགན་ ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ཚུགསཔ་དང་ བཏུབ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

    ནང་དོན་ཚུ་ LibreOffice ཀེལཀི་ཡིག་ཆ་ནང་ འབྲེལ་ལམ་སྦེ་བཙུགས་འོང་།

  5. ཁྱོད་རའི་ཤོག་ཁྲམ་སྲུངས། དོ་རུང་ཤུལ་ལས་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་ LibreOffice ཀེལཀི་གིས་ འདྲི་དཔྱད་རྗེས་སུ་འཇུག་སྟེ་ འབྲེལ་མཐུད་ཅན་གྱི་ནང་ཐིག་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་འོང་།

  6. Under - LibreOffice Calc - General you can choose to have the update, when opened, automatically carried out either always, upon request or never. The update can be started manually in the dialog under Edit - Links.

Please support us!