གཞན་མི་ལེབ་གྲངས་ཚུ་གཞི་བསྟུན་འབད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེབ་གྲངས་ནང་ཐིག་ནང་ ལེབ་གྲངས་གཞན་ཁར་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཅིག་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ཅིག་སྟོན་ཚུགས།

ཐབས་ལམ་འདི་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བསྟུན་འདི་ འ་ནི་ཡིག་ཆ་འདི་ཧེ་མ་ལས་ ཡིག་སྣོད་སྦེ་སྲུང་བཞག་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ གཞན་མི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ལས་ ནང་ཐིག་ཅིག་ལུ་བཟོ་བཏུབ།

ཡིག་ཆ་གཞན་མི་ཅིག་ནང་ ནང་ཐིག་ཅིག་གཞི་བསྟུན་འབད་དོ།

 1. Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on + button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).

 2. དཔེའི་ཐོག་ལུ་ འོག་གི་མན་ངག་འདི་ ལེབ་གྲངས་ ༡ གི་ནང་ཐིག་ཨེ་ ༡ ནང་བཙུགས་:

  =Sheet2.A1

 3. ཤོག་ཁྲམ་གྱི་མཇུག་ལུ་ ལེབ་གྲངས་ ༢ མཆོང་ལྡེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ནང་ཐིག་ ཨེ་ ༡ནང་ འོད་རྟགས་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་ཡིག་ ཡང་ན་ ཨང་གྲངས་ཅིག་བཙུགས།

 4. ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེབ་གྲངས་ ༡ ལུ་ལོག་སོར་བསྒྱུར་འབད་བ་ཅིན་ ནང་ཐིག་ ཨེ་ ༡ དེ་ནང་ལུ་ ནང་དོན་ཅོག་འཐདཔ་འབད་མཐོང་འོང་། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ལེབ་གྲངས་ ༢་ཨེ༡་ གི་ནང་དོན་ཚུ་འགྱུར་བ་ཅིན་ ལེབ་གྲངས་༡་ཨེ༡ གི་ནང་དོན་ཚུ་ཡང་ འགྱུར་འོང་།

tip

When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: ='Sheet with spaces in name'.A1


tip

The example uses Calc formula syntax. It is also possible to use Excel A1 or R1C1 formula syntax; this is configured on Formula options page.


ཡིག་ཆ་གཞན་མི་ཅིག་ནང་ ནང་ཐིག་ཅིག་གཞི་བསྟུན་འབད་དོ།

 1. ཡིག་སྣོད་ - ཁ་ཕྱེ་ འདི་ ཡོད་བཞིན་པའི་ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆ་འདི་མངོན་གསལ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 2. ཡིག་སྣོད་ - གསརཔ་ འདི་ ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཕྱིའི་གནད་སྡུད་འདི་བཙུགས་དགོ་མནོ་སའི་ ནང་ཐིག་འདི་ནང་འོད་རྟགས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད་ དེ་ལས་ མཉམ་རྟགས་ཅིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་མན་ངག་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད།

 3. ཁྱོད་ཀྱིས་མངོན་གསལ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་འདི་ནང་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ གནད་སྡུད་དང་གཅིག་ཁར་ནང་ཐིག་འདི་ཨེབ་གཏང་།

 4. ཤོག་ཁྲམ་གསརཔ་འདི་ལུ་ལོག་སོར་བསྒྱུར་འབད། ཨིན་པུཊི་གྲལ་ཐིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ LibreOffice ཀེལཀི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འདི་མན་ངག་ལུ་ག་དེ་སྦེ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མཐོང་ཚུགས།

  The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

  For example, .

  note

  The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


 5. ཞིབ་དཔྱད་རྟགས་ཧོནམ་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཐོག་ལས་ མན་ངག་ངེས་དཔྱད་འབད།

 6. If you drag the box in the lower right corner of the active cell to select a range of cells, LibreOffice automatically inserts the corresponding references in the adjacent cells. As a result, the sheet name is preceded with a "$" sign to designate it as an absolute reference.

ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་མན་ངག་ནང་ལུ་ ཡིག་ཆ་གཞན་མི་འདི་གི་མིང་འདི་བརྟག་དཔྱད་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་ ཅིག་སྦེ་འབྲི་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཚུགསཔ། འ་ནི་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨིན་ཊར་ནེཊི་འདི་ལས་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་ཅིག་ཡང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས་པའི་དོན་ཨིན།

Please support us!