འདྲུད་ནི་དང་བཀོག་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ ནང་ཐིག་ཚུ་གཞི་བསྟུན་འབད་དོ་

འགྲུལ་བསྐྱོད་གྲོགས་རམ་ལུ་བརྟེན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་ཅོག་གཅིགཔ་ནང་ ཡངན་ སོ་སོར་ནང་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་ནང་ལས་སོ་སོར་ནང་ ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་འབད་ཚུགས། ནང་ཐིག་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་དང་འབྲེལ་ལམ་ ཡངན་ ཧའི་པར་ལིངཀ་སྦེ་བཙུགས་བཏུབ། བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ ཡིག་སྣོད་ངོ་མ་ནང་ མིང་དང་གཅིག་ཁར་ངེས་འཛིན་འབད་དགོ་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ དམིགས་གཏད་ཡིག་སྣོད་ནང་བཙུགས་ཚུགས།

  1. འབྱུང་ཁུངས་ནང་ཐིག་དང་ལྡན་པའི་ཡིག་ཆ་ ཁ་ཕྱེ།

  2. To set the source range as the range, select the cells and choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. Save the source document, and do not close it.

  3. ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ལེབ་གྲངས་འདི་ ཁ་ཕྱེ།

  4. འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ ཁ་ཕྱེ། འགྲུལ་བསྐྱོད་པའི་འོག་གི་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་སྣོད་ སེལ་འཐུ་འབད།

  5. འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་ འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་དངོས་པོ་འདི་ "Range names"གི་འོག་ལུ་འབྱུངམ་ཨིན།

  6. འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་ Drag Mode ངོས་པར་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ གཞི་བསྟུན་འདི་ཧའི་པར་ལིངཀི་དང་འབྲེལ་ལམ་ ཡང་ན་ འདྲ་བཤུས་སྦེ་དགོ་ནི་ཨིན་ན་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  7. འགྲུལ་བསྐྱོད་ནང་ "Range names"གི་འོག་ལུ་ མིང་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ གཞི་བསྟུན་འདི་ག་སྟེ་ལུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ ད་ལྟོའི་ལེབ་གྲངས་ཀྱི་ནང་ཐིག་ནང་འདྲུད།

ཐབས་ལམ་འདི་ ད་ལྟོའི་ལེབ་གྲངས་ནང་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཅོག་འཐད་པའི་ལེབ་གྲངས་གཞན་མི་ཅིག་ནང་ལས་ ཁྱབ་ཚད་ཅིག་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། ལྟག་གི་རིམ་པ་ ༤ པའི་ནང་ ཤུགས་ལྡན་ཡིག་ཆ་འདི་འབྱུང་ཁུངས་སྦེ་ སེལ་འཐུ་འབད།

Please support us!