མཐོང་ཚུགས་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་དག་པ་ཅིག་སྦ་ཡོདཔ་སྦེ་ཚུལ་འཛིན་འབད། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ མཐོང་ཚུགས་པའི་གྲལ་ཐིག་ལྷག་ལུས་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ནི་དང་བཏོན་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་པས།

LibreOffice སྤྱོད་ལམ་འདི་ ཚགས་མ་ཅིག་ ཡང་ན་ ལག་ཐོག་ལས་ ནང་ཐིག་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་མཐོང་མ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན།

ཐབས་ལམ་དང་བྱ་བ།

གྲུབ་འབྲས།

ནང་ཐིག་ཚུ་ རང་བཞིན་ཚགས་མ་དང་ཚད་ལྡན་ཚགས་མ་ ཡང་ན་ མཐོ་རིམ་ཅན་གྱི་ཚགས་མ་གིས་ བཙགས་ཡོདཔ།

ད་ལྟོ་མཐོང་ཚུགས་མི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་སེལ་འཐུ་ཅིག་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ བཏོན་གཏང་ སྤོ་བཤུད་འབད་ ཡང་ན་ རྩ་སྒྲིག་འབད།

སེལ་འཐུའི་མཐོང་ཚུགས་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ འདྲ་བཤུས་དང་བཏོན་གཏང་ནི་ དེ་ལས་སྤོ་བཤུད་ ཡང་ན་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡི།

ནང་ཐིག་ཚུ་སྦ་ནུག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་སྦགྲལ་ཐིག་ཡང་ན་ཀེར་ཐིག་མགོ་ཡིག་གི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ནང་གི་བརྡ་བཀོད་ ཡང་ན་ མཐའ་ཐིག་ལས་བརྒྱུད་དེ།

ད་ལྟོ་མཐོང་ཚུགས་མི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་སེལ་འཐུ་ཅིག་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ བཏོན་གཏང་ སྤོ་བཤུད་འབད་ ཡང་ན་ རྩ་སྒྲིག་འབད།

སྦ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ སེལའཐུའི་ནང་ཐིག་ཆ་མཉམ་ འདྲ་བཤུས་དང་བཏོན་གཏང་ནི་ དེ་ལས་སྤོ་བཤུད་ ཡངན་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ།


Please support us!