ཉེན་སྐྱོབ་མེད་ནི་མེད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ ཉེན་སྐྱོབ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ལེབ་གྲངས་གུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

  2. Select Tools - Protect Sheet or Tools - Protect Spreadsheet Structure to remove the check mark indicating the protected status.

  3. ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆོག་ཡིག་ཅིག་འགན་སྤྲོད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཌའི་ལོག་འདི་ནང་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བཏུབ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ད་ལས་ཕར་ ནང་ཐིག་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་པའི་ཁར་ མན་ངག་ཚུ་ཡང་སྟོན་བཏུབ་ དེ་ལས་ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་ ལེབ་གྲངས་ ཡངན་ ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྐྱོབ་སླར་ཤུགས་ལྡན་མ་བཟོ་ཚུན་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ།

Please support us!