ཚེས་གྲངས་དང་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྟོན་

LibreOffice ཀེལཀི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་ཚེས་གྲངས་དང་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྟོན་གྱི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ཚུགས། དཔེར་ན་ དཀར་ཆ་ ཡངན་ ཆུ་ཚོད་ཚུ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱི་ལོ་ག་དེམ་ཅིག་འགྱོ་ཡི་ག་ ངེས་ཏིག་སྦེ་ཤེས་དགོ་པ་ཅིན་ འོག་གི་རིམ་པ་ཚུའི་རྗེས་སུ་འཇུག་:

  1. ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ནང་ཐིག་ ཨེ་༡ནང་ལུ་ ཁྱོད་རའི་སྐྱེས་ཉིནམ་ཐོ་བཀོད་འབད།

  2. Enter the following formula in cell A3: =NOW()-A1

  3. བཙུགས་ འདི་ཨེབས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚེས་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ནང་ གྲུབ་འབྲས་མཐོང་ཚུགས། གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ ཚེས་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཉིན་གྲངས་སྦེ་ཁྱད་པར་སྟོན་དགོཔ་ལས་ ནང་ཐིག་ ཨེ་ ༣ འདི་ཨང་གྲངས་སྦེ་རྩ་སྒྲིག་འབད་དགོ

  4. འོད་རྟགས་འདི་ ནང་ཐིག་ ཨེ༣་ ནང་བཞག་ སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ གཡས་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྩ་སྒྲིག་ནང་ཐིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  5. རྩ་སྒྲིག་ནང་ཐིག་ ཌའི་ལོག་འབྱུངམ་ཨིན། ཨང་གྲངས་ མཆོང་ལྡེ་གུ་ ཨང་གྲངས་ དབྱེ་རིམ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་གཙོ་དམིགས་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་འབྱུང་འོང་། རྩ་སྒྲིག་འདི་ "General"ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ རྩིས་སྟོན་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ཚེསགྲངས་ཐོ་བཀོད་ཚུ ཚེས་གྲངས་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་འདི་ཨང་གྲངས་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་འདི་ "-1,234" ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཏུབ་ཀྱི་ཨེབ་རྟའི་ཐོག་ལས་ ཌའི་ལོག་་ཁ་སྡམས།

  6. ད་རིས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ཉིན་གྲངས་ཚུ་ ནང་ཐིག་ ཨེ༣་ པའི་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

  7. ཁ་སྐོང་ཅན་གྱི་མན་ངག་ལ་ལོ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ མོ་བཏབ་འབད་ནི་: ཆུ་ཚོད་ཀྱི་རྩིས་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ A4 ནང་ལུ་ =A3*24 བཙུགས་ སྐར་མའི་རྩིས་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ A5 ནང་ལུ་ =A4*60 བཙུགས་ དེ་ལས་སྐར་ཆའི་རྩིས་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ A6 ནང་ལུ་ =A5*60 བཙུགས། མན་ངག་རེ་རེའི་ཤུལ་ལུ་ བཙུགས་ ལྡེ་མིག་ལུ་ཨེབས།

The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units. The values are calculated as of the exact moment when you entered the last formula and pressed the Enter key. This value is not automatically updated, although "Now" continuously changes. In the Data menu, the menu item Calculate - AutoCalculate is normally active; however, automatic calculation does not apply to the function NOW. This ensures that your computer is not solely occupied with updating the sheet.

Please support us!