རང་བཞིན་ཚགས་མ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་

AutoFilter ལས་འགན་གྱིས་ གནད་སྡུད་ཀེར་ཐིག་གཅིག་ ཡངན་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་གུ་ བརྟག་སྒྲོམ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན་ དེ་གིས་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ དྲན་ཐོ་(གྲལ་ཐིག་)ཚུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ རང་བཞིན་ཚགས་མ་འདི་ཨཱོན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

  2. གནད་སྡུད་ - ཚགས་མ་ - རང་བཞིན་ཚགས་མ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས། བརྟག་སྒྲོམ་མདའ་རྟགས་ཚུ་ ཁྱབ་ཚད་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་དང་པམ་ནང་མཐོང་ཚུགས།

  3. ཀེར་ཐིག་མགོ་རྒྱན་ནང་ལུ་ གདམ་ཐོའི་མདའ་རྟགས་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་རྣམ་གྲངས་གདམ་ཐོག་ལས་ ཚགས་་མ་གཡོག་བཀོལ།

    ཚགས་མའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་མི་ གྲལ་ཐིག་ནང་དོན་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་གཞན་མི་ཚུ་ བཙགས་ཅི། རྒྱུན་མཐུད་མིན་པའི་གྲལ་ཐིག་ཨང་གྲངས་ནང་ལས་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་བཙགས་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་ཚུགས། ཚགས་མའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་འདི་ མདའ་རྟགས་ཨེབ་རྟའི་དོན་ལུ་ ཚོས་གཞི་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡི།

When you apply an additional AutoFilter on another column of a filtered data range, then the other combo boxes list only the filtered data.

To display all records again, select the all entry in the AutoFilter combo box. If you choose Standard, the Standard Filter dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only.

རང་བཞིན་ཚགས་མ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་བཀག་ནི་ལུ་ རིམ་པ་དང་པའི་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་ ལོག་སྟེ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དོ་རུང་ཚར་ཅིག་ གནད་སྡུད་ - ཚགས་མ་ - རང་བཞིན་ཚགས་མ་ འིད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

tip

To assign different AutoFilters to different sheets, you must first define a database range on each sheet.


warning

ཨང་རྩིས་རིག་པའི་ལས་འགན་འདི་གིས་ཡང་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ཚགས་མ་ལུ་བརྟེན་མི་མཐོང་བའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་རྩིས་རྐྱབ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཀེར་ཐིག་ཧྲིལ་བུ་ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱིས་ཡང་ བཙགས་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ནང་ བེ་ལུསི་བསྡོམས་ཨིན། ཚགས་མའི་གློག་རིམ་ཚུ་རྩིས་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པའི་ཤུལ་ལུ་ ནང་ཐིག་ཚུ་མཐོང་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ the ཡན་ལག་ཡོངས་བསྡོམས་ ལས་འགན་འཇུག་སྤྱོད་འབད།


Please support us!