ནང་ཨང་རྟགས་ཚུ་འཛོལ་བ་ LibreOffice ཀེལ་སི་

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་འ་ནི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་LibreOffice ཀེལ་སི་ གི་དོན་ལུ་འཛོལ་བའི་འཕྲིན་དོན་ཚུ་གི་སྤྱི་མཐོང་ཨིན། འཛོལ་བ་འདི་ ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ནང་འབྱུང་པ་ཅིན་ འཕྲིན་དོན་འཛོལ་བ་འདི་ Status Barགུ་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨང་རྟགས་འཛོལ་བ།

འཕྲིན་དོན།

འགྲེལ་བཤད།

###

ཅི་མེད།

The cell is not wide enough to display the contents.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

501

ནུས་མེད་ཡིག་འབྲུ།

Character in a formula is not valid.

502

ནུས་མེད་སྒྲུབ་རྟགས།

Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT().

503
#NUM!

ནུས་མེད་ འཕུར་ལྡིང་ས་ཚིགས་བཀོལ་སྤྱོད།

A calculation results in an overflow of the defined value range.

504

ཚད་བཟུང་ཐོ་ཡིག་འཛོལ་བ།

ལས་འགན་ཚད་བཟུང་འདི་ནུས་ཅན་མིན་འདུག་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཨང་གི་ཚབ་མ་ཚིག་ཡིག་ ཡང་ན་ ནང་ཐིག་གཞི་སྟུན་གྱི་ཚབ་མ་ཌོ་མེན་གཞི་སྟུན་བཟུམ་ཨིན།

507, 508

འཛོལ་བ་:ཟུང་བརླག་སྟོར་ཞུགས་པ།

གུག་ཤད་རླག་སྟོར་ཞུགས་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁ་བསྡམས་ནིའི་གུག་ཤད་ཚུ་ཡོད་རུང་ ཁ་ཕྱེ་ནིའི་གུག་ཤད་ཚུ་མེད་བཟུམ་ཨིན།

509

བཀོལ་སྤྱོདཔ་བརླག་སྟོར་ཞུགས།

བཀོལ་སྤྱོདཔ་འདི་བརླག་སྟོར་ཞུགས་སྟེ་འདུག་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "=2(3+4) * " བཀོལ་སྤྱོདཔ་"2"དང་ "(" གི་བར་ན་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོད་ས།

510

འགྱུར་ཅན་བརླག་སྟོར་ཞུགས།

འགྱུར་ཅན་འདི་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོད་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ བཀོལ་སྤྱོདཔ་གཉིས་གཅིག་ཁར་ཡོདཔ་ད་"=1+*2"

511

འགྱུར་ཅན་བརླག་སྟོར་ཞུགས།

ལས་འགན་གྱི་བྱིན་ཏེ་ཡོད་པའི་འགྱུར་ཅན་ཚུ་ལས་ལྷག་སྟེ་དགོས་མཁོ་བས་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཨེ་ཨེན་ཌི() དང་ཨོ་ཨར་()།

512

མན་ངག་ལུད་སོང་།

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

ཡིག་རྒྱུན་ལུད་སོང་།

Compiler: an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. Interpreter: a result of a string operation exceeds 64 kB in size.

514

ནང་འཁོད་ལུད་སོང་།

དབྱེ་སེལ་བཀོལ་སྤྱོད་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གནད་སྡུད་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡོད་སའི་གུ་ལུ་དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་ (མང་མཐའ་ ༡༠༠༠༠༠) ཡང་ན་ རྩིས་སྟོན་བརྩེགས་ཕུང་ལུད་སོང་།

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

ནང་འཁོད་ཚིག་སྦྱོར་འཛོལ་བ།

རྩིས་སྟོན་བརྩེགས་ཕུང་གུ་ལུ་མེ་ཊིགསི་འདི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་རུང་ འཐོབ་མི་ཚུགས་པས།

517

ནང་འཁོད་ཚིག་སྦྱོར་འཛོལ་བ།

མ་ཤེས་པའི་ཨང་རྟགས་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ལས་འགན་གསརཔ་དང་བཅས་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ ནང་ན་ལས་འགན་ཤོམ་ཏེ་མེད་མི་ཐོན་རིམ་རྙིངམ་གཅིག་ནང་མངོན་གསལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

518

ནང་འཁོད་ཚིག་སྦྱོར་འཛོལ་བ།

འགྱུར་ཅན་འདི་འཐོབ་མི་ཚུགས་པས།

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

མན་ངག་གིས་ངེས་ཚིག་དང་ཆ་མ་མཉམ་མི་གནས་གོང་གཅིག་འཐོན་འབྲས་འབདཝ་ཨིན་ ཡང་ན་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ཚབ་མ་མན་ངག་ནང་ཤོམ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ནང་གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོདམི།

520

ནང་འཁོད་ཚིག་སྦྱོར་འཛོལ་བ།

ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་མི་གིས་ ཕྱོགས་སྒྲིག་མ་ཤེསཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

521
#NULL!

Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!)

No code or no result.

522

གཞི་བསྟུན་ཐད་སྒོརམ།

Formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not set under - LibreOffice Calc - Calculate.

523

རྩིས་སྟོན་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་གཅིག་ཏུ་མི་འདུ་བས།

ལས་འགན་གྱིས་དམིགས་གཏད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་གཅིག་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡི་ ཡང་ན་གཞི་བསྟུན་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་ གཞི་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོདཔའི་རིམ་པ་མང་མཐའ་ཚུའི་ནང་འཁོད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་ཉུང་མཐའ་ལུ་མ་ལྷོད།

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Compiler: ཀེར་ཐིག་དང་ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་འགྲེལ་བཤད་མིང་འདི་མོས་མཐུན་འབད་མི་ཚུགས་པས། Interpreter: མན་ངག་གཅིག་གི་ནང་ན་ གཞི་བསྟུན་འབད་ཚར་ཚརཝ་བའི་ནང་ཐིག་ནང་ན་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མི་ ཀེར་ཐིག་ གྲལ་ཐིག་ དང་ཡང་ན་ ཤོག་ཁྲམ་འདི་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོད།

525
#NAME?

invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)

ངེས་འཛིན་པ་འདི་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་བཏུབ་པས་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བསྟུན་ནུས་ཅན་མེད་ ཌོ་མེན་མིང་ནུས་ཅན་མེད་ ཀེར་ཐིག་མེད་/གྲལ་ཐིག་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་མེད་ མེཀོརོ་མེད་ བདེན་མེད་བཅུ་ཚག་བགོ་མི་ ནང་ན་ཁ་སྐོང་འཐོབ་མ་ཚུགསཔ།

526

ནང་འཁོད་ཚིག་སྦྱོར་འཛོལ་བ།

ཕན་མེད་འདི་ ད་ལས་ཕར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེད་རུང་ གྲུབ་འབྲས་འདི་ཌོ་མེན་ནང་ལས་མན་ངག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་རྙིངམ་ཚུ་ནང་ལས་འོང་ཚུགསཔ་ཨིན།

527

ནང་འཁོད་ལུད་སོང་།

Interpreter: གཞི་བསྟེན་ཚུ་ འདི་ཡང་ ནང་ཐིག་གི་ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་ཚུ་གི་སྐབས་ དེ་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་བསྡུད་དོན་བཀོད་ཡོདཔ་ད།

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Division by zero

Division operator / if the denominator is 0
Some more functions return this error, for example:
VARP with less than 1 argument
STDEVP with less than 1 argument
VAR with less than 2 arguments
STDEV with less than 2 arguments
STANDARDIZE with stdev=0
NORMDIST with stdev=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

-

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Please support us!