ནང་

ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་འོང་། ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་འདི་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི་ལྡེ་མིག་ལ་ལོ་LibreOffice ལུ་འཐོབ་མི་ཚུགས་པས། གཞན་ལྡེ་མིག་འགན་སྤྲོད་ནི་ལུ་ LibreOffice དོན་ལུ་ལག་ཆས་ཚུ་ - སྲོལ་སྒྲིག་ - ལྡེ་སྒྲོམ་ནངཡང་་ན་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ནང་འགན་སྤྲོད་བཏུབ།


To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press +Enter.

ཁྱོད་ཀྱིས་Input lineགུ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་མའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ནང་ན་བརྡ་དོན་གཅིག་པ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་མེ་ཊིགསི་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོར་ལྡེ་++ལོག་ལྡེ་ ཨེབ།. ཁྱོད་ཀྱིས་ མེ་ཊིགསི་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་མི་ཚུགས།

To select multiple cells in different areas of a sheet, hold down and drag in the different areas.

ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་སྣ་མང་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མར་འཆང་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གི་ས་སྟོང་འོག་གི་མཐའམ་ལུ་ མིང་བཏགས་མཆོང་ལྡེ་ཚུ་ཨེབ་གཏང་། སེལ་འཐུ་ནང་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོར་ལྡེ་འདི་མར་འཆང་སྟེ་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་མིང་བཏགས་མཆོང་ལྡེ་ཨེབ་གཏང་།

ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ ལག་དེབ་གྲལ་ཐིག་མཚམས་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ , ནང་ཐིག་ཨེབ་གཏང་སྟེ་ +ལོག་ལྡེ་ ཨེབ།

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་དོ།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

+ ཁྱིམ།

ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་ནང་ཐིག་དང་པམ་ནང་སྤོཝ་ཨིན།(ཨེ་ ༡)

+ མཇུག

ནང་ན་གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་གུ་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་མཇུག་གི་ནང་ཐིག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

ཁྱིམ།

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གྲལ་ཐིག་གི་ནང་ཐིག་དང་པམ་ནང་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

མཇུག

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གྲལ་ཐིག་གི་མཇུག་གི་ནང་ཐིག་ནང་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

Shift+Home

Selects cells from the current cell to the first cell of the current row.

Shift+End

Selects cells from the current cell to the last cell of the current row.

Shift+Page Up

Selects cells from the current cell up to one page in the current column or extends the existing selection one page up.

Shift+Page Down

Selects cells from the current cell down to one page in the current column or extends the existing selection one page down.

Shift+Space

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Space

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Selects all cells in the sheet.

+མདའ་རྟགས་གཡོན།

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with cursor is empty, cursor moves leftward in row to the next cell with contents. If the row on the left of the cursor is empty, the cursor moves to then first cell in the row.

+ མདའ་རྟགས་གཡས།

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with contents. If the cell to the right of the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves rightward to the next cell that contains data. If the row on the right of the cursor is empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+ མདའ་རྟགས་ཡར།

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves up to the end of next cell block with data. If the column above the cursor is empty, the cursor moves up to first cell in the column.

+ མདའ་རྟགས་མར།

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves down to the next cell that contains data. If the column below the cursor is empty, the cursor moves down to last cell in the column.

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས།

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected.

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

In the print preview: Moves to the previous print page.

+ ཤོག་ལེབ་མར།

ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

In the print preview: Moves to the next print page.

+༠།

གསལ་གཞི་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+༠།

གསལ་གཞིའི་ཤོག་ལེབ་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

ཧེ་མ་གི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་གི་སེལ་འཐུ་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནི་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་མཉམ་མཐུད་ཀྱིས་ ཧེ་མ་གི་ཤོག་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཧེ་མམ་གི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་བཟོཝ་ཨིན།

+ ཤོག་ལེབ་མར།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུའི་སེལ་འཐུ་ལུ་ ཤུལ་མའི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ཁ་སྐོང་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནི་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་མཉམ་མཐུད་ཀྱིས་ ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་བཟོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་༡ །

ཨང་གྲངས་ལྡེ་མིག་གདན་གུ་ལུ་ དགུ་མཐའ་རྟགས་འདི་(*) ཨིན་ས།

ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཁྱབ་ཚད་འདི་ ནང་ན་གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མི་དང་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་གི་བཅད་མཚམས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཉེ་འདབས་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་ཨིན།

+ཨེཕ་༡ །

ཨང་གྲངས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གདན་གུ་ལུ་བགོ་རྩིས་རྟགས་འདི་ (/) ཨིན་ས།

ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ མེ་ཊིགསི་མན་ངག་ཁྱབ་ཚད་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

Insert cells (as in menu Insert - Cells)

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

Delete cells (as in menu Edit - Delete Cells)

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་ནང་བཙུགས།

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General.

+སོར་ལྡེ་+༡ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན་།)

Displays or hides the formulas instead of the values in all cells.


note

The ` key is located next to the "1" key on most English keyboards. If your keyboard does not show this key, you can assign another key: Choose Tools - Customize, click the Keyboard tab. Select the "View" category and the "Toggle Formula" function.


ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལས་འགན་ལྡེ་མིག་ཚུ།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

+ཨེཕ་༡ །

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ལུ་མཉམ་སྦྲགས་གྲུབ་ཡོད་པའི་དྲན་འཛིན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༢ །

ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུའི་མཇུག་ལུ་ བཞགཔ་ཨིན། ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་ཕྱིར་འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་ཨེབ།

འོད་རྟགས་འདི་ Minimize ཨེབ་རྟ་ཡོད་པའི་ཌའི་ལོག་ནང་ཨིན་པུཊི་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཌའི་ལོག་འདི་གསང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་དེ་མཐོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ལུས་འོངམ་ཨིན། ཌའི་ལོག་ཧྲིལ་བུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེཕ་༢ ལོག་སྟེ་རང་ཨེབ།

+ཨེཕ་ ༢ །

ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་++ཨེཕ་ ༢ །

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གི་དོན་ལུ་མན་ངག་བཙུགས་བཏུབ་ས་ ཨིན་པུཊི་གྲལ་ཐིག་ ལུ་ འོད་རྟགས་འདི་སྤོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༣ །

Define Names ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Shift++F4

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐབས་འཚོལ་མི་སྟོན་ནི་ཡང་ན་སྦཝ་ཨིན།

F4

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ འབྲེལ་བའི་ཡང་ན་ ཡང་དག་གཞི་བསྟུན་ཚུ་ སླར་བདེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།(དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ A1, $A$1, $A1, A$1)

ཨེཕ་ ༥ །

འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་སྟོན་ནི་ཡང་ན་སྦ་བཞགཔ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་ ༥ །

གཞན་རྟེན་ཚུའི་བཤུལ་འཚོལ་ཚུ།

Shift+F9

མཚན་གཞི་ཚུའི་བཤུལ་འཚོལ་ཚུ།

སོར་ལྡེ་++ཨེཕ་ ༥ །

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

ཨེཕ་ ༧ །

ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ཡིག་སྡེབ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༧ །

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ནང་ན་ཚིག་ཡིག་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མངོན་བརྗོད་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༨ །

སེལ་འཐུ་ཁ་སྐོང་ཐབས་ལམ་འདི་ཨོཕ་ཡང་ན་ ཨཱོན་ཊཱན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ ནང་ཐིག་གཞན་མི་གཅིག་ནང་ཡང་ ཨེབ་གཏང་བཏུབ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༨ །

གནས་གོང་ཚུ་ནང་ན་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གཙོ་དམིགས་འབདཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༩ །

Recalculates changed formulas in the current sheet.

+ཨེཕ་ ༩ །

ཤོག་ཁྲམ་ནང་མན་ངག་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་སླར་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༩ །

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་༡ །

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་ ༡༡ །

ཡིག་ཆའི་ཊེམ་པེལེཊི་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་ +ཨེཕ་ ༡༡ །

ཊེམ་པེལེཊིསི་འདི་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༡༢

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་སྡེ་ཚན་བཟོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༡༢ །

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་འདི་སྡེ་ཚན་བཟོཝ་ཨིན།

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

Increases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+༠།

Decreases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་ཡར་འཕར་འབདཝ་ཨིན།

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་གི་ རྒྱ་ཚད་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན།

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་མཐོ་ཚད་ ལེགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན།


མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ནང་ཐིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ན།

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ལྡེ་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

+སོར་ལྡེ་+༡ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན་།)

Open Format Cells dialog

+སོར་ལྡེ་+༡ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན་།)

བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུ་གཉིས་ དབྱེ་བྱེད་སྟོང་ཚུ།

+སོར་ལྡེ་+༢ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་བསྒྱུར་གྲངས་རྩ་སྒྲིག

+སོར་ལྡེ་+༣ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་ཚེས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག

+སོར་ལྡེ་+༤ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་དངུལ་གྱི་རྩ་སྒྲིག

+སོར་ལྡེ་+༥ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་བརྒྱ་ཆ་རྩ་སྒྲིག(བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུ་གཉིས།)

+སོར་ལྡེ་+༦ (ཨང་གདན་གུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་རྩ་སྒྲིག


གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

Tab

ཌའི་ལོག་གི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་དང་མངའ་ཁོངས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་གདོང་བསྐྱོད་སྤོ་ཐོག་ལས་ཆད་དམིགས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Shift+Tab

དའི་ལོག་གི་མངའ་ཁོངས་ཚུ་དང་ཨེབ་རྟ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱབ་བསྐྱོད་ལུ་ སྤོ་ཐོག་ལས་ཆད་དམིགས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Up Arrow

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་ཡར་སྤོཝ་ཨིན།

Down Arrow

ད་ལྟོའིི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གི་མར་སྤོཝ་ཨིན།

Left Arrow

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

Right Arrow

ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

Home

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་པམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

End

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ མཇུག་གི་རྣམ་གྲངས་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ ས་གནས་གཅིག་ཡར་སྤོཝ་ཨིན།

+Down Arrow

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་གཅིག་མར་སྤོཝ་ཨིན།

+Left Arrow

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ ས་གནས་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+Right Arrow

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+Home

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་མཇུག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+End

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་མཇུག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

Delete

མངའ་ཁོངས་ལས་ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།


Please support us!