ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་འོང་། ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་འདི་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི་ལྡེ་མིག་ལ་ལོ་LibreOffice ལུ་འཐོབ་མི་ཚུགས་པས། གཞན་ལྡེ་མིག་འགན་སྤྲོད་ནི་ལུ་ LibreOffice དོན་ལུ་ལག་ཆས་ཚུ་ - སྲོལ་སྒྲིག་ - ལྡེ་སྒྲོམ་ནངཡང་་ན་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ནང་འགན་སྤྲོད་བཏུབ།


To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press +Enter.

ཁྱོད་ཀྱིས་Input lineགུ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་མའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ནང་ན་བརྡ་དོན་གཅིག་པ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་མེ་ཊིགསི་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོར་ལྡེ་++ལོག་ལྡེ་ ཨེབ།. ཁྱོད་ཀྱིས་ མེ་ཊིགསི་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་མི་ཚུགས།

To select multiple cells in different areas of a sheet, hold down and drag in the different areas.

ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་སྣ་མང་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མར་འཆང་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གི་ས་སྟོང་འོག་གི་མཐའམ་ལུ་ མིང་བཏགས་མཆོང་ལྡེ་ཚུ་ཨེབ་གཏང་། སེལ་འཐུ་ནང་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོར་ལྡེ་འདི་མར་འཆང་སྟེ་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་མིང་བཏགས་མཆོང་ལྡེ་ཨེབ་གཏང་།

ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ ལག་དེབ་གྲལ་ཐིག་མཚམས་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ , ནང་ཐིག་ཨེབ་གཏང་སྟེ་ +ལོག་ལྡེ་ ཨེབ།

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་དོ།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

+ ཁྱིམ།

ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་ནང་ཐིག་དང་པམ་ནང་སྤོཝ་ཨིན།(ཨེ་ ༡)

+ མཇུག

ནང་ན་གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་གུ་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་མཇུག་གི་ནང་ཐིག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

ཁྱིམ།

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གྲལ་ཐིག་གི་ནང་ཐིག་དང་པམ་ནང་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

མཇུག

Moves the cursor to the last column that contains data in any row.

Shift+Home

Selects cells from the current cell to the first cell of the current row.

Shift+End

Selects all cells from the current cell to the last column that contains data in any row.

Shift+Page Up

Selects cells from the current cell up to one page in the current column or extends the existing selection one page up.

Shift+Page Down

Selects cells from the current cell down to one page in the current column or extends the existing selection one page down.

Shift+Space

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Space

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Selects all cells in the sheet.

+མདའ་རྟགས་གཡོན།

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves leftward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the left of the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the row.

+ མདའ་རྟགས་གཡས།

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the right of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves rightward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the right of the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+ མདའ་རྟགས་ཡར།

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves upward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column above the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the column.

+ མདའ་རྟགས་མར།

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves downward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column below the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the column.

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས།

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected. If the cursor is in an empty cell, the selection will stretch from the current cell up to the first cell with value in the direction of the arrow pressed.

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

In the print preview: Moves to the previous print page.

+ ཤོག་ལེབ་མར།

ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

In the print preview: Moves to the next print page.

+༠།

གསལ་གཞི་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+༠།

གསལ་གཞིའི་ཤོག་ལེབ་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

ཧེ་མ་གི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་གི་སེལ་འཐུ་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནི་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་མཉམ་མཐུད་ཀྱིས་ ཧེ་མ་གི་ཤོག་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཧེ་མམ་གི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་བཟོཝ་ཨིན།

+ ཤོག་ལེབ་མར།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུའི་སེལ་འཐུ་ལུ་ ཤུལ་མའི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ཁ་སྐོང་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནི་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་མཉམ་མཐུད་ཀྱིས་ ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་བཟོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་༡ །

ཨང་གྲངས་ལྡེ་མིག་གདན་གུ་ལུ་ དགུ་མཐའ་རྟགས་འདི་(*) ཨིན་ས།

ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཁྱབ་ཚད་འདི་ ནང་ན་གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མི་དང་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་གི་བཅད་མཚམས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཉེ་འདབས་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་ཨིན།

+ཨེཕ་༡ །

ཨང་གྲངས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གདན་གུ་ལུ་བགོ་རྩིས་རྟགས་འདི་ (/) ཨིན་ས།

ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ མེ་ཊིགསི་མན་ངག་ཁྱབ་ཚད་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

Insert cells (as in menu Insert - Cells)

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

Delete cells (as in menu Edit - Delete Cells)

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་ནང་བཙུགས།

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General and change the option in Press Enter to move selection.

Enter (after copying cell contents)

If cell contents have just been copied to the clipboard and no additional editing has been done in the current file, then pressing Enter will paste clipboard contents to the current cursor position.

Shift+Enter

If the clipboard contains cell contents and no editing has been done in the file, then Shift+Enter has the same behavior as Enter and pastes clipboard contents to the current cursor position.

If no cells are selected, Shift+Enter moves the cursor to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection found in - LibreOffice Calc - General.

If a range of cells is selected, Shift+Enter moves the cursor inside the current selection to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection.

+སོར་ལྡེ་+༡ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན་།)

Displays or hides the formulas instead of the values in all cells.


note

The ` key is located next to the "1" key on most English keyboards. If your keyboard does not show this key, you can assign another key: Choose Tools - Customize, click the Keyboard tab. Select the "View" category and the "Toggle Formula" function.


Copying and Renaming Sheets

The sheet tabs used to navigate between sheets can be clicked in combination with keyboard keys to perform the following operations:

Shortcut Keys

Effect

+ Drag sheet tab

Creates a copy of the sheet whose tab was clicked. The copied sheet is placed at the position where the mouse button was released.

+ Click sheet tab

Makes the sheet name editable. Edit the sheet name and press Enter when finished.


ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལས་འགན་ལྡེ་མིག་ཚུ།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

+ཨེཕ་༡ །

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ལུ་མཉམ་སྦྲགས་གྲུབ་ཡོད་པའི་དྲན་འཛིན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༢ །

With a cell selected, press F2 to open cell contents for editing. If the cell contains a formula, use arrow keys to navigate the sheet to easily enter range addresses into the formula.

Press F2 again to enable the use of arrow keys to move the cursor in the formula text.

Each additional use of the F2 shortcut switches between the two states previously described.

Some dialog boxes have input fields with a Shrink button. Pressing F2 with the cursor inside such field causes the Shrink command to be executed.

+ཨེཕ་ ༢ །

ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་++ཨེཕ་ ༢ །

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གི་དོན་ལུ་མན་ངག་བཙུགས་བཏུབ་ས་ ཨིན་པུཊི་གྲལ་ཐིག་ ལུ་ འོད་རྟགས་འདི་སྤོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༣ །

Define Names ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Shift++F4

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐབས་འཚོལ་མི་སྟོན་ནི་ཡང་ན་སྦཝ་ཨིན།

F4

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ འབྲེལ་བའི་ཡང་ན་ ཡང་དག་གཞི་བསྟུན་ཚུ་ སླར་བདེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།(དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ A1, $A$1, $A1, A$1)

ཨེཕ་ ༥ །

འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་སྟོན་ནི་ཡང་ན་སྦ་བཞགཔ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་ ༥ །

གཞན་རྟེན་ཚུའི་བཤུལ་འཚོལ་ཚུ།

Shift+F9

མཚན་གཞི་ཚུའི་བཤུལ་འཚོལ་ཚུ།

སོར་ལྡེ་++ཨེཕ་ ༥ །

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

ཨེཕ་ ༧ །

ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ཡིག་སྡེབ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༧ །

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ནང་ན་ཚིག་ཡིག་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མངོན་བརྗོད་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༨ །

སེལ་འཐུ་ཁ་སྐོང་ཐབས་ལམ་འདི་ཨོཕ་ཡང་ན་ ཨཱོན་ཊཱན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ ནང་ཐིག་གཞན་མི་གཅིག་ནང་ཡང་ ཨེབ་གཏང་བཏུབ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༨ །

གནས་གོང་ཚུ་ནང་ན་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གཙོ་དམིགས་འབདཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༩ །

Recalculates changed formulas in the current sheet.

+ཨེཕ་ ༩ །

ཤོག་ཁྲམ་ནང་མན་ངག་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་སླར་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༩ །

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་ ༡༡ །

ཡིག་ཆའི་ཊེམ་པེལེཊི་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་ +ཨེཕ་ ༡༡ །

ཊེམ་པེལེཊིསི་འདི་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༡༢

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་སྡེ་ཚན་བཟོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༡༢ །

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་འདི་སྡེ་ཚན་བཟོཝ་ཨིན།

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

Increases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+༠།

Decreases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་ཡར་འཕར་འབདཝ་ཨིན།

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་གི་ རྒྱ་ཚད་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན།

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་མཐོ་ཚད་ ལེགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན།


མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ནང་ཐིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ན།

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ལྡེ་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

+སོར་ལྡེ་+༡ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན་།)

Open Format Cells dialog

+སོར་ལྡེ་+༡ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན་།)

བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུ་གཉིས་ དབྱེ་བྱེད་སྟོང་ཚུ།

+སོར་ལྡེ་+༢ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་བསྒྱུར་གྲངས་རྩ་སྒྲིག

+སོར་ལྡེ་+༣ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་ཚེས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག

+སོར་ལྡེ་+༤ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་དངུལ་གྱི་རྩ་སྒྲིག

+སོར་ལྡེ་+༥ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་བརྒྱ་ཆ་རྩ་སྒྲིག(བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུ་གཉིས།)

+སོར་ལྡེ་+༦ (ཨང་གདན་གུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་རྩ་སྒྲིག


གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

Tab

ཌའི་ལོག་གི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་དང་མངའ་ཁོངས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་གདོང་བསྐྱོད་སྤོ་ཐོག་ལས་ཆད་དམིགས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Shift+Tab

དའི་ལོག་གི་མངའ་ཁོངས་ཚུ་དང་ཨེབ་རྟ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱབ་བསྐྱོད་ལུ་ སྤོ་ཐོག་ལས་ཆད་དམིགས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Up Arrow

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་ཡར་སྤོཝ་ཨིན།

Down Arrow

ད་ལྟོའིི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གི་མར་སྤོཝ་ཨིན།

Left Arrow

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

Right Arrow

ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

Home

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་པམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

End

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ མཇུག་གི་རྣམ་གྲངས་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ ས་གནས་གཅིག་ཡར་སྤོཝ་ཨིན།

+Down Arrow

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་གཅིག་མར་སྤོཝ་ཨིན།

+Left Arrow

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ ས་གནས་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+Right Arrow

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+Home

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་མཇུག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+End

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་མཇུག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

Delete

མངའ་ཁོངས་ལས་ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།


Please support us!