ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་

ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་ ལག་ཆས་ཚུ་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་ཐིག་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་ དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་བཏུབ་ས་ནང་ ངོས་དཔར་གྱི་ཤུལ་མམ་གྱི་མདའ་རྟགས་འདི་ཨེབ་གཏང་

ལག་ཆས་ཚུའི་ཕྲ་རིང་ངོས་དཔར།:

Icon Insert Cells

ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་འོག་གི་ངོས་དཔར་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།:

ནང་ཐིག་ཚུ་མར་བཙུགས་

Inserts cells and moves the contents of the selected range downward.

Icon

ནང་ཐིག་ཚུ་མར་བཙུགས།

ནང་ཐིག་ཚུ་གཡས་ལུ་བཙུགས་

Inserts cells and moves the contents of the selected range to the right.

Icon

ནང་ཐིག་ཚུ་གཡས་ལུ་བཙུགས།

གྲལ་ཐིག་ཚུ་

གྲལ་ཐིག་ཧྲིལ་བུ་བཙུགསཔ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་གི་གནས་ས་འདི་ཤོག་ཁྲམ་གུ་ལུ་སེལ་འཐུ་གིས་ཐོག་ལས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Icon

གྲལ་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་

ཀེར་ཐིག་ཧྲིལ་བུ་བཙུགསཔ་ཨིན། བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།

Icon

ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།

Please support us!