Zoom Out

གིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་གསལ་གཞི་བཀྲམ་སྟོན་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། ད་ལྟོའི་རྒྱས་ཟུམ་ཆ་རྐྱེན་འདི་ གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་.གུ་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

Calc Zoom Slider

རྒྱས་ཟུམ་ཆ་རྐྱེན་ཉུང་མཐའ་འདི་ ༢༠% ཨིན།

Icon

ཕྱི་ཁར་རྒྱས་ཟུམ་འབད་དོ།

Please support us!