Zoom In

གིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་གསལ་གཞི་བཀྲམ་སྟོན་འདི་ཆེར་བསྐྱེད་འབདཝ་ཨིན། ད་ལྟོའི་རྒྱས་ཟུམ་ཆ་རྐྱེན་འདི་ གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་ གུ་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།.

Calc Zoom Slider

རྒྱས་ཟུམ་ཆ་རྐྱེན་མང་མཐའ་འདི་༤༠༠% ཨིན།

Icon Zoom In

ནང་ན་རྒྱས་ཟུམ་འབད།

Please support us!