ཆ་མེད་གཏང་

གིས་ཨིན་པུཊི་གྲལ་ཐིག་ གི་ནང་དོན་ཚུ་བསལཝ་ཨིན་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཞིན་ཡོད་པའི་མན་ངག་ནང་ལུ་ བཟོ་ཡོད་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ཆ་མེད་གཏང་།

Please support us!