ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་: བཅུ་ཚག་ས་གནས་བཏོན་གཏང་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ ཨང་འདི་ལས་ བཅུ་ཚག་ས་གནས་གཅིག་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

Icon Delete Decimal Place

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་: བཅུ་ཚག་ས་གནས་བཏོན་གཏང་།

Please support us!