འཛོལ་བའི་དྲན་བརྡ།

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

ཁྱོད་ཀྱིས་ འཕྲིན་དོན་འཛོལ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ མེཀ་རོ་གཅིག་ཡང་འགོ་བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན། མེཀ་རོ་དཔེ་ཚད་གཅིག་འ་ནི་ཤོག་ལེབ་མཇུག་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


གནས་གོང་ནུས་མེད་ཚུ་བཙུགསཔ་ འཕྲིན་དོན་འཛོལ་བ་སྟོན།

Displays the error message that you enter in the Contents area when invalid data is entered in a cell. If enabled, the message is displayed to prevent an invalid entry.

གནད་དོན་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ "Stop" སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ ཐོ་བཀོད་ནུས་མེད་འདི་བཏོན་གཏང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་གི་གནས་གོང་འདི་ཡང་ སླར་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ "Warning" དང་ "Information" ཌའི་ལོགསི་ ཆ་མེད་གཏང་ ཨེབ་རྟ་ ཨེབ་གཏང་ཐོག་ལས་ ཁ་བསྡམས་པ་ཅིན་གོང་གི་འཇུག་སྤྱོད་ནང་གཅིགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཌའི་ལོགསི་འདི་ བཏུབ་ ཨེབ་རྟ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཁ་བསྡམས་པ་ཅིན་ ནུས་མེད་ཐོ་བཀོད་འདི་བཏོན་མ་གཏངམ་ཡོདཔ་ཨིན།

ནང་དོན་ཚུ།

བྱ་བ།

ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ཚེས་གྲངས་ནུས་མེད་གཅིག་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབྱུང་བཅུག་དགོས་མནོ་མི་བྱ་བ་སེལ་འཐུ་འབད། འ་ནི་ "Stop" བྱ་བ་གིས་ ནུས་མེད་ཐོ་བཀོད་དང་ལེན་སྤང་སྟེ་ ཌའི་ལོག་གཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིནམ་ཁྱོད་ཀྱིས་ བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་གི་ཐོག་ལས་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས་དགོསཔ་ཨིན། "Warning" དང་ "Information" བྱ་བ་ཚུ་གིས་ བཏུབ་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ ཨེབ་གཏང་ཐོག་ལས་ཁ་བསྡབས་ཚུགས་པའི་ཌའི་ལོག་གཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཐོ་བཀོད་ནུས་མེད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆ་མེད་གཏང་ ཨེབ་གཏང་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ དང་ལེན་སྤངམ་ཨིན།

བརྡ་འཚོལ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ གནད་སྡུད་ནུས་མེད་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་མེཀ་རོ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས་པའི་ མེཀ་རོ་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། འཕྲིན་དོན་འཛོལ་བ་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མེཀ་རོ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

མགོ་མིང་།

ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ གནད་སྡུད་ནུས་མེད་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོས་མནོ་མི་ མེཀ་རོ་གི་མགོ་མིང་ ཡང་ན་ འཕྲིན་དོན་འཛོལ་བ་བཙུགས།

འཕྲིན་དོན་འཛོལ་བ།

ནང་ཐིག་ནང་ལུ་གནད་སྡུད་ནུས་མེད་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོས་མནོ་མི་ འཕྲིན་དོན་བཙུགས།

Sample macro:

Below is a sample function that can be called when an error occurs. Note that the macro takes in two parameters that are passed on by LibreOffice when the function is called:

The function must return a Boolean value. If it returns True, the entered value is kept. If the function returns False, the entered value is erased and the previous value is restored.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in cell: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Accept anyway?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Error message")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Please support us!