སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི།

གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་གིས་ གནས་གོང་ཚུ་ ཡང་ན་ ཚེས་གྲངས་ཚུ་ལུ་ སྡེ་བཟོའི་ཌའི་ལོག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Data - Group and Outline - Group.


འགོ་བཙུགས།

སྡེ་བཟོའི་འགོ་བཙུགས་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

རང་བཞིན་གྱིས།

གནས་གོང་ཆུང་ཤོས་གུ་ལུ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་མེན་སྐོར་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གུ་ལུ་ ལག་ཐོག་ལས།

ཁྱོད་རང་གིས་སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་འགོ་བཙུགས་དེ་ བཙུགས་ནི་ཨིན་མེན་སྐོར་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

མཇུག

སྡེ་བཟོའི་མཇུག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

རང་བཞིན་གྱིས།

གནས་གོང་སྦོམ་ཤོས་གུ་ལུ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་མེན་སྐོར་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གུ་ལུ་ ལག་ཐོག་ལས།

ཁྱོད་རང་གིས་སྡེ་ཚན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཇུག་གི་གནས་གོང་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་སྐོར་ལས་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གིས་ སྡེ་ཚན།

སྡེ་ཚན་ག་ར་གི་ཚད་ཚུ་རྩིས་སྟོན་འབད་བའི་གནས་གོང་ཁྱབ་ཚད་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཉིནམ་ཚུའི་གྱངས་ཁ།

ཚེས་གྲངས་གནས་གོང་ཚུ་སྡེ་བཟོ་ནི་ཐད་ཀར་ལྷོདཔ་ད་ གིས་ སྡེ་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་ ཉིན་གྲངས་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བར་མཚམས་ཚུ།

ཚེས་གྲངས་གནས་གོང་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནིའི་ཐད་ཀར་ལྷོདཔ་ད་ གིས་སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་ བར་མཚམས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!