གནད་སྡུད་ས་སྒོ།

འ་ནི་ཌའི་ལོག་ནང་གི་ནང་དོན་ཚུ་ the གནད་སྡུད་ མངའ་ཁོངས་ནང་གི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུའི་དོན་ལུ་ དང་ and data fields in the གྲལ་ཐིག་ ནང་གི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་ ཡང་ན་ གནད་སྡུད་པཱའི་ལོཊི་ ཌའི་ལོག་གི་ ཀེར་ཐིག་ དོནལུ་ སོ་སོར་ཨིན།

ཡན་ལག་བསྡོམས་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩིས་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཡན་ལག་བསྡོམས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད།

ཅི་མེད།

ཡན་ལག་བསྡོམས་ཚུ་རྩིས་སྟོན་མི་འབད་བས།

རང་བཞིན་གྱིས།

ཡན་ལག་བསྡོམས་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ རྩིས་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་པ།

འ་ནི་གདམ་ཁ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ རྩིས་སྟོན་དགོས་མནོ་མི་ ཡན་ལག་བསྡོམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཨེབ་གཏང་།

ལས་འགན།

Click the type of subtotal that you want to calculate. This option is only available if the User-defined option is selected.

Show items without data

Includes empty columns and rows in the results table.

མིང་།:

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ས་སྒོའི་མིང་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཧེང་བཀལ།

ཌའི་ལོག་འདི་རྒྱ་འཕར་ཡང་ན་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། ཨེབ་རྟ་ཧེང་བཀལ་ཚུ་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ མཐོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གདམ་ཁ་ཚུ།

Opens the Data Field Options dialog. The Options button is visible for filters and column or row fields only.

ཌའི་ལོག་གཅིག་ ཧེང་བཀལ་ ཨེབ་རྟ་གིས་ རྒྱ་འཕར་གཏང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འོག་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།:

བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་།

གནད་སྡུད་ས་སྒོ་རེ་རེ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བཀྲམ་སྟོན་གྱི་དབྱེ་བ་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ཨིན། དབྱེ་བ་ལ་ལོ་ཅིག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་རྟེན་རྣམ་གྲངས་དང་ གཞི་རྟེན་ས་སྒོའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ཨིན།

དབྱེ་བ།

Select the type of calculating of the displayed value for the data field.

དབྱེ་བ།

བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་།

སྤྱིར་བཏང་།

གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བསྒྱུར་བ་མེདཔ་སྦེ་སྟོན་ཡོད།

ལས་ ཁྱད་པར།

གྲུབ་འབྲས་རེ་རེ་ལས་ དེའི་གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་དེ་ (འོག་ལུ་བལྟ་) ཕབ་ཡོདཔ་ད་ ཁྱད་པར་དེ་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན། གཞི་རྟེན་ས་སྒོའི་ཕྱི་ཁར་ཡོད་མི་ བསྡོམས་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་སྟོངམ་ཚུ་སྦེ་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།

མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས།

གཞི་རྟེན་རྣམ་གྲངས་མིང་གཅིག་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་སྒོ་རྣམ་གྲངས་ཚུའི་མཉམ་མཐུད་དོན་ལུ་གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་དེ་ རྣམ་གྲངས་དེ་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ཨིནམ་ད་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་རྟེན་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་ཚབ་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཨིན།

ཧེ་མའི་རྣམ་གྲངས་སམ་ ཤུལ་མའི་རྣམ་གྲངས།

"previous item" ཡང་ན་ "next item" གཉིས་ གཞི་རྟེན་རྣམ་གྲངས་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞི་རྟེན་ས་སྒོའི་དབྱེ་སེལ་རིམ་པ་ནང་ གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་དེ་ གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་གི་ཤུལ་་མའི་མཐོང་ཚུགས་པའི་འཐུས་མི་དོན་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ཨིན།

གི་%

གྲུབ་འབྲས་རེ་རེ་ཚུ་ དེའི་གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་གིས་བགོ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་དེ་ "Difference from" དོན་ལུ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་རང་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞི་རྟེན་ས་སྒོའི་ཕྱི་ཁར་ཡོད་པའི་ བསྡོམས་ཚུ་ གྲབ་འབྲས་སྟོངམ་སྦེ་སྟོན་ཡོད།

ལས་ཁྱད་པར་ %

གྲུབ་འབྲས་རེ་རེ་ལས་ དེའི་གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་དེ་ ཕབ་ཡོདཔ་ད་ ཁྱད་པར་དེ་གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་གི་དགུ་མཐའ་བརྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་ "Difference from" དོན་ལུ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞི་རྟེན་ས་སྒོའི་ཕྱི་ཁའི་བསྡོམས་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་སྟོངམ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།

བསྡོམས་ནང་གཡོག་

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དང་ གཞི་རྟེད་ཀྱི་དབྱེ་སེལ་རིམ་པ་ནང་ ཧེ་མ་འགྱོ་བའི་རྣམ་གྲངས་དོན་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་རེ་རེ་དེ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུའི་བསྡོམས་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ བསྡོམས་དེ་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།

གྲུབ་འབྲས་རེ་རེ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་འགན་བཅུད་དོན་སོ་སོར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཨ་རྟག་རང་བསྡོམས་ཡོོདཔ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་གི་ %

གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་རེ་རེ་དེ་ དེའི་གྲལ་ཐིག་གི་དོན་ལུ་གྲུབ་འབྲས་བསྡོམས་ཀྱི་བགོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཁར་ལུ་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་པ་ཅིན་ གྲུབ་འབྲས་ཚུའི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་དོན་ལུ་ བསྡོམས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ལག་ཐོག་ལས་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་ལས་འགན་ཚུ་དང་ བཅསཔ་སྦེ་ཡན་ལག་བསྡོམས་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ གནད་སྡུད་ས་སྒོའི་ལས་འགན་བཅུད་དོན་དེ་ད་ལྟོ་བར་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་གི་ %

"% of row" དང་གཅིག་པ་ཨིན་ཏེ་རང་འབད་རུང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ ཀེར་ཐིག་དོན་ལུ་ བསྡོམས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བསྡོམས་ཀྱི་ %

"% of row" དང་གཅིགཔ་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གནད་སྡུད་སྒོའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་བསྡོམས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཟུར་ཐོ།

ལྟག་གི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་སྦེ་རྗེས་སུ་འཇུག་མི་ གྲལ་ཐིག་དང་ ཀེར་ཐིག་ དེ་ལས་ ཡོངས་བསྡོམས་ཚུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གསལ་བརྗོད་རྩིས་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

( original result * grand total ) / ( row total * column total )


ས་སྒོ་གཞི་རྟེན།

Select the field from which the respective value is taken as base for the calculation.

རྣམ་གྲངས་གཞི་རྟེན།

Select the item of the base field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Please support us!