གཙོ་རིམ་ཐིག་ཁྲམ།

གནད་སྡུད་པཱའི་ལོཊི་གིས་ གནད་སྡུད་ཀྱི་དངུལ་བསྡོམས་སྦོམ་གཅིག་ལུ་བཅུད་དོན་བྱིནམ་ཨིན། དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་ཀྱི་ བཅུད་དོན་སོ་སོར་ཚུ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་པཱའི་ལོཊི་ཡང་བསྐྱར་བདེ་ཞིབ་འབད་བཏུབ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Data - Pivot Table.


ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་

བཏོན་གཏང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུངག་ནི་དང་ ཐིག་ཁྲམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཌའི་ལོག་གཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཡང་སེལ་འབད།

གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ དུས་མཐུནམ་བཟོཝ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ ཌའི་ལོག

Please support us!