རྒྱས་བཤད་ཚུ་སྟོན་

སྡེ་ཚན་བཟོ་ཡོད་པའི་ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་གམ་ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱས་བཤད་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། སྡེ་ཚན་བཟོ་ཡོད་པའི་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུའི་རྒྱས་བཤད་ཚུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐའ་ཐིག་འབྲི་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་སེལ་འཐུ་འབད་བཞིནམ་ལས་ འ་ནི་བརྡ་བཀོད་དེ་གདམ།

To hide a selected group, choose Data - Group and Outline – Hide Details.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Data - Group and Outline - Show Details.


རྒྱས་བཤད་ཚུ་སྟོན་

Please support us!