མཐོ་རིམ་ཚགས་མ།

མཐོ་རིམ་ཚགས་མ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


ལས་ ཚགས་མ་ཁྱད་ཚད་ལྷག

མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་སེལ་འཐུ་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་ ནང་ན་ཚགས་མའི་ཁྱད་ཚད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་བཙུགས།

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

མཱའུསི་དང་བཅས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་པའི་བསྒང་ ཌའི་ལོག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ཆུང་ཀུ་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཱའུས་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་འགྲེལ་འབདཝ་ཅིག་ ཌའི་ལོག་འདི་སོར་ཆུད་འབད་ནི་དང་ མཱའུསི་དང་བཅས་ཡོད་མི་ གཞི་བསྟུན་ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་ལུ་གཞི་ཁྲམ་ཧོནམ་གྱིས་གཙོ་དམིགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Icon shrink

བསྐུམ།

Icon Expand

Expand

Options

ཁ་སྐོང་ཚགས་མའི་གདམ་ཁ་ཚུ་སྟོན་

ཡི་གུ་ཉེན་ཅན།

གནད་སྡུད་འདི་བཙགས་པའི་སྐབས་ ཚུགས་ཡིག་དང་མགྱོགས་ཡིག་ ཡིག་གུ་ཚུ་གི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཁྱབ་ཚད་ནང་ན་ཀེར་ཐིག་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད།

ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་གི་གྲལ་ཐིག་དང་པ་ནང་གི་ ཀེར་ཐིག་ཁ་ཡིག་འདི་གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབས།

དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཚགས་མའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ག་སྟེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་སའི་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་འདི་ལས་ མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་ཡང་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

དུས་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད།

ཁྱོད་ལུ་ ཚགཧ་མའི་ངེས་ཚིག་ནང་གི་ ཝའིལ་ཀཌིསི་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུགཔ་ཨིན། LibreOffice གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ དུས་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་འདི་གི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

དུས་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཀྱི་ དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དུས་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་འདི་ གནས་གོང་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ གནས་སྟངས་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་ '=' མཉམ་པ་ ཡང་ན་ '<>' མཉམ་པ་མིན་པ་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། འ་ནི་འདི་གི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མཐོ་རིམ་ཚགས་མའི་དོན་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་ རིམ་བཞིན་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་ཡང་ འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ངོ་བཤུས་འབད་ནི་མེདཔ།

བཙགས་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་རྫུན་མ་ཚུ་ གྲངས་སུ་མི་བཙུགས།

ཚགས་མ་ཁྱད་ཚད་བཞག

འདྲ་བཤུས་གྲུབ་འབྲས་འདི་ དཔྱད་སྒྲོམ་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ འགྲོ་ཡུལ་ཁྱབ་ཚད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཙགས་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་འདི་ག་སྟེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་སར་ གསལ་བཀོད་འབད། འ་ནི་སྒྲོམ་འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ འགྲོ་ཡུལ་ཁྱབ་ཚད་འདི་ འབྱུང་ཁུངས་ཁྱབ་ཚད་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་སྡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྱུང་ཁུངས་ཁྱབ་ཚད་འདི་ གནད་སྡུད་ - ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབད་ གི་འོག་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་སྦེ་ ངེས་འཛིན་འབད་འབདཝ་འོང་། འ་ནི་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འོག་ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚགས་མ་འདི་ནམ་འབད་རུང་ལོག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་: འབྱུང་ཁུངས་ཁྱབ་ཚད་འདི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ གནད་སྡུད་་- ཡང་སེལ་ཁྱབ་ཚད་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Applying Advanced Filters

  1. ལེབ་གྲངས་མངའ་ཁོངས་སྟོངམ་ནང་ལུ་ བཙགས་ནི་ཨིན་པའི་ལེབ་གྲངས་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཀེར་ཐིག་མགོ་ཡིག་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ཞིནམ་ལས་ ཚགས་མའི་དོན་ལུ་ མགུ་ཡིག་འོག་གི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ནང་ཁྱད་ཚད་བཙུགས། གྲལ་ཐིག་ནང་ཐད་སྙོམས་སྦེ་བདེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་འདི་ ཨ་རྟག་ར་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཨེ་ཨེན་ཌི་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་སྡོད་འོང་ དེ་ལས་ ཀེར་ཐིག་ཅིག་ནང་ ཀེར་ཕྲང་སྦེ་བདེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་འདི་ ཨ་རྟག་ར་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཨོ་ཨར་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་སྡོད་འོང་།

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

དྲན་ཐོའི་ཨང་གྲངས་ལེ་ཤ་གི་སྒོ་ལས་ ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་མངོན་གསལ་འབད། ང་བཅས་ཀྱིས་བཅོས་མའི་ འོང་འབབ་བསྡོམས་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་གཞན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་འོག་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ཡོད་:

A

B

C

D

E

1

ཟླ།

ཚད་ལྡན།

ཚོང་འབྲེལ།

དལ་ཉམས།

ཆ་ཚང་།

2

སྤྱི་ཟླ་དང་པ།

125600

200500

240000

170000

3

སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པ།

160000

180300

362000

220000

4

སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ།

170000

དེ་ལས་གཞན་ཡང་་་་་


དཔེར་ན་ གྲལ་ཐིག་༡ གྲལ་ཐིག་༢༠ ལུ་གྲལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་(ས་སྒོའི་མིང་)དང་བཅས་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས། ཨོ་ཨར་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ཚགས་མ་གནས་སྟངས་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་ ༢༡ དང་ ༢༢ ལ་སོགས་པ་ནང་ བཙུགས།

A

B

C

D

E

20

ཟླ།

ཚད་ལྡན།

ཚོང་འབྲེལ།

དལ་ཉམས།

ཆ་ཚང་།

21

སྤྱི་ཟླ་དང་པ།

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Please support us!