གདམ་ཁ་ཚུ་

ཁ་སྐོང་དབྱེ་སེལ་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Data - Sort - Options tab.


ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ཁ།

དང་པ་རང་ ཚུགས་ཡིག་གི་ཡིག་གུ་ཚུ་དང་ དེ་ལས་མགྱོགས་ཡིག་གི་ཡིག་གུ་ཚུ་གིས་སྦེ་ དབྱེ་སེལ་འབདཝ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་ནི་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་དྲན་འཛིན་: ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ཁ་ འདི་ སྣ་མང་གནས་རིམ་གོ་རིམ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད། སྣ་མང་གནས་རིམ་གོ་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ དང་པ་རང་ ཁོང་རའི་གནད་དོན་དང་ཌི་ཡ་ཀིརི་ཊིཀསི་སྣང་མེད་བཞག་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ སྔོན་གྱི་རྣམ་པ་ཚུ་དང་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ཨིན། དེ་ཚུ་གིས་གཅིག་པ་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་ཚུ་གི་ ཌི་ཡ་ཀིརི་ཊིཀསི་ཚུ་ ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ནི་གནས་རིམ་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཐོ་ནང་བཞགཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གིས་ད་རུང་ཡང་གཅིག་པ་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁོང་ཚུ་གི་གནད་དོན་ ཡིག་འབྲུའི་རྒྱ་ཚད་ དང་ ཇ་པ་ནིསི་ ཀཱ་ན་ ཁྱད་པར་ཚུ་ ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ནི་གནས་རིམ་གསུམ་པ་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་འོང་།


ཁྱབ་ཚད་ནང་ན་ ཀེར་ཐིག་/གྲལ་ཐིག་ཁ་ཡིག་ཚུ་ཡོད་

དབྱེ་སེལ་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་དང་པ་ཡང་ཀེར་ཐིག་དང་འདི་ སྐྱུར་བཞགཔ་ཨིན། ཁ་ཕྱོགས་སྒྲིག་སྟངས་ ཌའི་ལོག་འདི་གི་མཇུག་ལུ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འ་ནི་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་གི་ མིང་དང་ལས་འགན་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་ཉམས་སྲུང་འབདཝ་ཨིན།

Enable natural sort

Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings. For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted "properly", which improves the convenience of sorting operations in general.

ལུ་ དབྱེ་སེལ་གྲུབ་འབྲས་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས:

ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་འདི་ལུ་ དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་འདི་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ཨིན།

དབྱེ་སེལ་གྲུབ་འབྲས་

མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ ཅིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་སར་ སེལ་འཐུ་འབད་ ཡང་ན་ ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་ནང་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

དབྱེ་སེལ་གྲུབ་འབྲས་

ནང་ཐིག་གི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་སར་ ཐོབཀོད་འབད་ ཡང་ན་ ཐོ་ཡིག་འདི་ལས་་མིག་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

སྲོལ་སྒྲིག་དབྱེ་སེལ་གོ་རིམ་

ནཱ་ལུ་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་ སྲོལ་སྒྲིག་དབྱེ་སེལ་གོ་རིམ་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད་

སྲོལ་སྒྲིག་དབྱེ་སེལ་གོ་རིམ་

Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists .

སྐད་ཡིག་

སྐད་ཡིག་

དབྱེ་སེལ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་

གདམ་ཁ་ཚུ།

སྐད་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ དབྱེ་སེལ་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད། དཔེར་ན་ "phonebook" གདམ་ཁ་འདི་ ཇར་མཱན་ལུ་ ཨམ་ལཱཊི་དམིགས་བསལ་ཡིག་འབྲུ་ དབྱེ་སེལ་འབད་ནི་ནང་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

ཁ་ཕྱོགས་

མགོ་ལས་མཇུག་ལུ་ (གྲལ་ཐིག་དབྱེ་སེལ་འབད་)

སེལ་འཐུ་འབད་འབད་བའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ ཤུགས་ལྡན་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ནང་ གནས་གོང་གིས་སྦེ་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་དབྱེ་སེལ་འབདཝ་ཨིན།

གཡོན་ལས་གཡས་ (ཀེར་ཐིག་དབྱེ་སེལ་འབད་)

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་འདི་གི་ ཤུགས་ལྡན་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ནང་ གནས་གོང་ཚུ་གིས་སྦེ་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་དབྱེ་སེལ་འབདཝ་ཨིན།

གནད་སྡུད་མངའ་ཁོངས་

ཁྱོད་ཀྱིས་དབྱེ་སེལ་འབད་དགོ་མནོ་མི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!