གདམ་ཁ་ཚུ།

ནང་ན་ ཀེར་ཐིག་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་གི་ནང་ན་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་ ཡང་ན་བཏོན་གཏང་།

Automatically inserts new rows and columns into the database range in your document when new records are added to the database. To manually update the database range, choose Data - Refresh Range.

རྩ་སྒྲིག་འབད་དེ་རང་བཞག

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱབ་ཚད་ཧྲིལ་བུ་ལུ་ གནས་ཞིན་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་གི་ མགོ་ཡིག་ཚུ་དང་ གནད་སྡུད་གྲལ་ཐིག་དང་པ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་སྲུང་མ་བཞག

ནང་ཐིག་ཚུའི་ནང་དོན་ཚུ་མེན་པར་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་གཞི་བསྟུན་རྐྱངམ་ཅིག་སྲུང་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

འབྱུང་ཁུངས།:

ད་ལྟོའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འབྱུང་ཁུངས་དང་ གནས་ཞིན་ཡོད་པའི་བཀོལ་སྤྱོདཔ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ལྷག་སྟེ། <<

ཁ་སྐོང་གདམ་ཁ་ཚུ་སྦཝ་ཨིན།

Please support us!