Freeze Rows and Columns

ནང་ཐིག་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ སྤྱི་ཏོག་གཡོན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ ཤོག་ལེབ་དེ་ བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ གཡོན་སྤྱི་ཏོག་གི་མངའ་ཁོངས་དེ་ད་ལས་ཕར་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་མི་བཏུབ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose View - Freeze Rows and Columns.


Please support us!