གཤག

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose View - Split Window.


གྲལ་ཐིག་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་འདི་ མགོ་ཡིག་སྦེ་ཐོགས་དོ་

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ མཱའུསི་དེ་ སྒོ་སྒྲིག་ཐད་སྙོམས་ཡང་ན་ཀེར་ཕྲང་སྦེ་གཤག་ནིའི་དོན་ལུ་་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། འ་ནི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཀེར་ཕྲང་བཤུད་ཕྲའི་ལྟག་ལུ་ཡང་ན་ ཐད་ཀར་དུ་ཐད་སྙོམས་བཤུད་ཕྲའི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་གནས་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་གནགཔོ་སྟུག་པག་པ་དེ་འདྲུད། གྲལ་ཐིག་གནགཔོ་སྟུག་པག་པ་གཅིག་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་དེ་ག་སྟེ་གཤག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་སྟོནམ་ཨིན།


གཤག་པའི་སྒོ་སྒྲིག་ལུ་ དབྱེ་ཚན་ཆ་ཤས་ནང་ལུ་ཁོང་རའི་ བཤུད་ཕྲ་ཡོདཔ་ཨིན་ ཁྱད་པར་ཐོག་ལས་ གཏན་བཟོས་སྒོ་སྒྲིག་དབྱེ་ཚན་ཚུ་ བཤུད་སྒྲིག་འབད་མི་བཏུབ་ཨིན།

Please support us!