རང་བཞིན་ཨིན་པུཊི།

ཀེར་ཐིག་གཅིག་པ་ནང་ ཐོ་བཀོད་གཞན་མི་ཚུ་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ རང་བཞིན་ཨིན་པུཊི་ལས་འགན་ཨཱོན་དང་ཨོཕ་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་དེ་ མང་མཐའ་ནང་ཐིག་ ༢༠༠༠ ཡང་ན་ ཡིག་རྒྱུན་སོ་སོར་ ༢༠༠ དེ་ཅིག་ཞིབ་ལྟ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Deactivating Automatic Changes

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - AutoInput.


ཚིག་ཡིག་ཡོངས་རྫོགས་དེ་ གཙོ་དམིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཧེ་མ་གི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་མཐུན་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་མན་ངག་ཚུ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་ ལས་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་མིང་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱབ་ཚད་མིང་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལས་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ནིའི་ཁྱབ་ཚད་ཚུའི་ནང་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ མཇུག་གི་ལས་འགན་བཅུ་ཐམ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐོག་ལས་ གྲོགས་རམ་ཕན་བསླབ་གཅིག་འབྱུངམ་ཨིན།

རང་བཞིན་ཨིན་པུཊི་དེ་ གནས་སྟངས་ཞིབ་རྟོགས་ཅན་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་ཐིག་གཅིག་ནང་ "Total" འབྲི་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དང་པ་རང་རང་བཞིན་ཨིན་པུཊི་ཤུགས་མེད་མ་བཟོཝ་ལས་ ནང་ཐིག་གཞན་མི་གཅིག་ནང་ "total" དེ་བཙུགས་མི་ཚུགསཔ་ཨིན།

Please support us!