དམིགས་གཏད་འཚོལ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ འགྱུར་ཅན་དང་གཅིག་ཁར་ སྙོམ་རྟགས་སེལ་ཚུགས་པའི་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། འཚོལ་ཞིབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ ནང་ཐིག་ནང་ གྲུབ་འབྲས་དང་དམིགས་གཏད་གནས་གོང་ཐད་ཀར་དུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཅུག་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་བཅས་པའི་ཌའི་ལོག་གཅིག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - Goal Seek.


སྔོན་སྒྲིག

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འགྱུར་ཅན་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

མན་ངག་ནང་ཐིག

མན་ངག་ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ ནང་ན་མན་ངག་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་གཞི་བསྟུན་བཙུགས། དེའི་ནང་ན་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ལུ་ དེའི་གཞི་བསྟུན་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ནང་ལུ་ ནང་ཐིག་གཞན་མི་གཅིག་ཨེབ་གཏང་།

དམིགས་གཏད་གནས་གོང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲུབ་འབྲས་གསརཔ་སྦེ་ ཐོབ་དགོ་མནོ་མི་གནས་གོང་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འགྱུར་ཅན་ནང་ཐིག

དམིགས་གཏད་ལུ་ལྷོད་ནིའི་དོན་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདེ་སྒྲིག་འབད་དགོ་མནོ་མི་ ནང་ན་གནས་གོང་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་དོན་ལུ་ གཞི་བསྟུན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བསྐུམ/འཕར་ནི།

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

མཱའུསི་དང་བཅས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་པའི་བསྒང་ ཌའི་ལོག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ཆུང་ཀུ་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཱའུས་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་འགྲེལ་འབདཝ་ཅིག་ ཌའི་ལོག་འདི་སོར་ཆུད་འབད་ནི་དང་ མཱའུསི་དང་བཅས་ཡོད་མི་ གཞི་བསྟུན་ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་ལུ་གཞི་ཁྲམ་ཧོནམ་གྱིས་གཙོ་དམིགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Icon

བསྐུམ།

Icon

འཕར་ནི།

Please support us!