མཚན་གཞི་ཚུ་བཤུལ་འཚོལ།

འ་ནི་ལས་འགན་གྱིས་ མན་ངག་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་དང་ ནང་ན་མན་ངག་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གི་བར་མཐུན་ལམ་སྟོནམ་ཨིན།

རྗེས་འཚོལ་འབད་མི་ཚུ་ ཤོག་ལེབ་ནང་ལུ་ རྟགས་བཀལ་བའི་བརྡ་རྟགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གི་མན་ངག་ནང་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཆ་མཉམ་ཚུའི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ གཞི་ཁྲམ་ཧོནམ་དང་གཅིག་ཁར་གཙོ་རྟགས་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - Detective - Trace Precedents.

Shift+F9


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འ་ནི་ལས་འགན་དེ་ བང་རིམ་ཚུའི་རྩ་དོན་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ མན་ངག་ནང་ལུ་སྔོན་བྱུང་ནང་ཐིག་གཅིག་ཧེ་མ་ལས་རང་ རྗེས་འཚོལ་འབད་བའི་བརྡ་རྟགས་དང་གཅིག་ཁར་བརྡ་སྟོན་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་བརྡ་བཀོད་དེ་ཡང་བསྐྱར་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ རྗེས་འཚོལ་འབད་བའི་བརྡ་རྟགས་ཚུ་ འ་ནི་ནང་ཐིག་གི་སྔོན་བྱུང་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་འབྲི་ཡོདཔ་ཨིན།


Please support us!