ཤོག་ཁྲམ།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་དཔར་བསྐྲུན་ཡིག་ཆ་ནང་ ཁོངས་ཚུ་བསྡུ་ནི་ཨིན་པའི་ཆ་ཤས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཧེང་བཀལ་སྦེ་ དཔར་བསྐྲུན་རིམ་པ་དང་ ཤོག་ལེབ་ཨང་གྲངས་དང་པ་དང་དེ་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཆ་ཚད་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Page Style - Sheet tab.


དཔར་བསྐྲུན་འབད།

ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ ཆ་ཤས་ག་དང་ག་རང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་དང་གྲལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀེར་ཐིག་དང་ གྲལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་མེན་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གིརིཌི།

Prints out the borders of the individual cells as a grid. For the view on screen, make your choice under - LibreOffice Calc - View - Grid lines.

བསམ་བཀོད།

ཁྱོད་རའི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ དྲན་འཛིན་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་ ཆ་མཉམ་པའི་ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཤོག་ལེབ་སོ་སོར་གཅིག་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན།

Objects/images

བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་དང་ ཚད་རིས་ཚུ་ (དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་ཨིན་པ་ཅིན་)དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་བཅསཔ་སྦེ་གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

དཔེ་རིས་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱི་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་ དཔེ་རིས་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

པར་རིས་དངོས་པོ་ཚུ།

དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ནང་ པར་རིས་དངོས་པོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

མན་ངག་ཚུ།

གྲུབ་འབྲས་ཚུའི་ཚབ་མ་ལུ་ ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་མན་ངག་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཀླད་ཀོར་གནས་གོང་ཚུ།

གནས་གོང་ཀླད་ཀོར་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་གོ་རིམ།

དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་གཅིག་ནང་ཚུད་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ཤོག་ལེབ་ནང་ལུ་གནད་སྡུད་དེ་ཨང་བཏགས་པ་དང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་གོ་རིམ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

མགུ་ལས་མཇུག་ དེ་ལས་ གཡས་ལུ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཀེར་ཐིག་གཡོན་ལས་མཇུག་ཚུན་ཀེར་ཕྲང་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

གཡོན་ལས་གཡས་དེ་ལས་མར།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མགུའི་གྲལ་ཐིག་ལས་ ཀེར་ཐིག་གཡས་ཚུན་ ཐད་སྙོམས་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ཨང་དང་པམ།

Select this option if you want this style to restart page numbering.

Enter the number you want to restart at.

ཆ་ཚད།

དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཤོག་ཁྲམ་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཆ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཚད་འཇལ་ནིའི་ཐབས་ལམ།

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

དཔར་བསྐྲུན་ཆེར་བསྐྱེད་/མར་ཕབ་འབད།

དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ཚད་འཇལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚད་འཇལ་ཆ་རྐྱེན་གསལ་བཀོདའབདཝ་ཨིན།

ཚད་འཇལ་ནིའི་ཆ་རྐྱེན།

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

Shrink print range(s) to width/height

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་མང་མཐའ་ཐད་སྙོམས་(རྒྱ་ཚད་) དང་ ཀེར་ཕྲང་སྦེ་(མཐོ་ཚད་) གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ཚུ་ནང་ལུ་རྒྱ་ཚད།

ཕྱོགས་གཅིག་ལས་གཅིག་ཚུན་ཐད་སྙོམས་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཤོག་ལེབ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་མང་མཐའ་བཙུགས།

ཤོག་ལེབ་ཚུ་ནང་ལུ་མཐོ་ཚད།

བརྩེགས་ཕུང་ཀེར་ཕྲང་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་ གྱངས་ཁ་མང་མཐའ་བཙུགས།

Shrink print range(s) to number of pages

ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་གུ་ལུ་ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་མང་མཐའ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དགོས་མཁོ་བ་ཅིན་ འཇལ་ཚད་དེ་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མར་ཕབ་ནི་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ཚུའི་གྱངས་ཁ།

དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ མང་མཐའ་གྲངས་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

Please support us!