Page Style

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ ཤོག་ལེབ་ཚུའི་འབྱུང་སྣང་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས་སའི་ ཌའི་ལོག་གཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose Format - Page Style.

From the context menu:

Choose Page Style.

From the tabbed interface:

On the Layout tab, choose Page Margins or Page Size or Page Columns and click on More Options.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Page Style.

From toolbars:

Icon Page Style

Page Style

From the keyboard:

+ Shift + P

From the status bar:

Click on the Page Style area.

From the sidebar:

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Edit Style.


འགོ་འདྲེན་འཐབ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

རྐྱང་པ་དང་སྣ་མང་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ ཤོག་ལེབ་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་བཅུགསཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཨང་བཏགས་ནི་དང་ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ཡང་ངེས་འཛིན་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

རྩོམ་འབྲི་པ་ཡང་ན་སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

མགོ་ཡིག

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

མཇུག་ཡིག

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

ཤོག་ཁྲམ།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་དཔར་བསྐྲུན་ཡིག་ཆ་ནང་ ཁོངས་ཚུ་བསྡུ་ནི་ཨིན་པའི་ཆ་ཤས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཧེང་བཀལ་སྦེ་ དཔར་བསྐྲུན་རིམ་པ་དང་ ཤོག་ལེབ་ཨང་གྲངས་དང་པ་དང་དེ་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཆ་ཚད་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

སླར་སྒྲིག་འབད།

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!