ཤོག་ཁྲམ་སྟོན།

ཧེ་མ་ལས་རང་ བརྡ་བཀོད་སྦ་དང་ བཅསཔ་སྦེ་ སྦ་ཡོད་པའི་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། བརྡ་བཀོད་བོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད། ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་དེ་ ཨ་རྟག་རང་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད། ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་མ་ཡིན་པའི་ཤོག་ཁྲམ་གཞན་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྒོ་སྒྲིག་གི་མཇུག་ལུ་ མཉམ་ཐོག་པའི་ཤོག་ཁྲམ་ཨེབ་གཏང་བའི་སྐབས་སུ་ ཨེབ་ཐོག་ལས་ སེལ་འཐུ་བཤོལ་ཚུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Sheet - Show Sheet.


གསང་བའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ།

Displays a list of all hidden sheets in your spreadsheet document. To show a certain sheet, click the corresponding entry on the list and confirm with OK.

Please support us!