ཤོག་ཁྲམ།

ཤོག་ཁྲམ་གྱི་མིང་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ སྦ་ནིའམ་སྟོནམ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Sheet.


བསྐྱར་མིང་བཏགས།

འ་ནི་བརྡ་བཀོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ལུ་ མིང་སོ་སོར་གཅིག་འགན་སྤྲོད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཌའི་ལོག་གཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

སྦ།

Hides selected rows, columns or individual sheets.

སྟོན།

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

ཤོག་ཁྲམ་དེ་སྦ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བཅུག་པའི་ ཤོག་ཁྲམ་སྟོན་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

གཡས་ལས་གཡོན་ལུ།

སི་ཊི་ཨེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ཕྱོགས་ གཡས་ལས་གཡོན་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!