སྦ།

Hides selected rows, columns or individual sheets.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Rows - Hide.

Choose Format - Columns - Hide.

Choose Sheet - Hide Sheet.


Select the rows or columns that you want to hide, and then choose Format - Rows - Hide or Format - Columns - Hide.

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་མཆོང་ལྡེ་སེལ་འཐུ་དང་ རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ཁྲམ་ - སྦ་ ཚུ་ གདམ་པའི་ཐོག་ལས་ཤོག་ཁྲམ་སྦ་ཚུགསཔ་ཨིན། སྦ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ ཁྱབ་ཚད་དཔར་བསྐྲུན་ ནང་མ་འབྱུངམ་ཚུན་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་དང་ ཡང་ན་ ཀེ་ཐིག་མགོ་ཡིག་ནང་ མཚམས་ཀྱིས་ གྲལ་ཐིག་དང་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་དེ་ཚུ་ སྦ་ཡོད་མེད་སྐོར་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།


སྦ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་ ཀེར་ཐིག་ཡང་ན་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ།

  1. སྦ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་་ཚུ་ གྲངས་སུ་བཙུགས་པའི་ཁྱབ་ཚད་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་ཐིག་ ༡ གི་ལྟག་ལུ་དང་ ཀེར་ཐིག་ཨེ་གི་རྩ་བའི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ སྒྲོམ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ཚུའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་ རིམ་པ་དེ་ ཉེར་མཁོ་མེད།

  2. Choose Format - Rows/Columns - Show or Format - Sheet - Show.

Please support us!