ནང་ཐིག་ཉེན་སྐྱོབ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Cells - Cell Protection tab.


ཉེན་སྐྱོབ།

ཆ་མཉམ་སྦ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་མན་ངག་དང་ནང་དོན་ཚུ་སྦ་བཞགཔ་ཨིན།

ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཡོདཔ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལས་སྔོན་བཀག་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

This cell protection only takes effect if you also protect the sheet (Tools - Protect Sheet).


མདན་ངག་སྦ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ མན་ངག་ཚུ་སྦ་བཞགཔ་ཨིན།

དཔར་བསྐྲུན་འབད།

ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་དཔར་བསྐྲུན་གདམ་ཁ་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ད་སྦ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལས་ བཞགཔ་ཨིན།

Please support us!