Function List

འ་ནི་བརྡ་བཀོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་བཙུགས་བཏུབ་པའི་ ལས་འགན་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་བའི་ ལས་འགན་ཐོ་ཡིག་སྒོ་སྒྲིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ལས་འགན་ཐོ་ཡིག་སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་གི་ ཤོག་ལེབ་ཨེབ་ལྡེ་ལས་འགན་་ ཚུ་དང ཆ་འདྲ་བ་སྦེ་ ཡོདཔ་ ཨིན། ལས་འགན་ཚུ་ཁྱོད་རང་གི་གནས་གོང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཚབ་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ས་གནས་འཛིན་མི་ཚུ་དང་མཉམ་གཅིག་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Function List.


ལས་འགན་ཐོ་ཡིག་ ཝིན་ཌོ་དེ་ ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་བཏུབ་མི་ ཌོཀ་ཀེ་བཱལ་ ཝིན་ཌོ་ཨིན། དེ་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ལས་འགན་ཚུ་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་ བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ། ལས་འགན་ཐོ་ཡིག་ནང་ཐོ་བཀོད་དེ་ལོག་བལྟབ་ཨེབ་གཏང་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་ལས་འགན་དེ་ ཚད་བཟུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

དབྱེ་རིམ་ཐོ་ཡིག

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

ལས་འགན་ཐོ་བཀོད།

Displays the available functions. When you select a function, the area below the list box displays a short description. To insert the selected function double-click it or click the Insert Function into calculation sheet icon.

རྩིས་ལས་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ལས་འགན་བཙུགས།

Icon Insert Function

Inserts the selected function into the document.

Please support us!