ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱབ་ཚད་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ་པའི་ ཌའི་ལོག་གཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


མིང་ཚུ་ཁ་བྱང་བཏགས་ནི་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དོ་

ཁ་ཡིག་བཏགས་ནིའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུ་ མན་ངག་ཚུ་ནང་མིང་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན་ - LibreOffice གིས་ བདུན་ཕྲག་ཉིནམ་ཚུ་དང་ཟླཝ་ཚུའི་མིང་ཚུ་སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་གཅིག་པ་ནང་ འ་ནི་མིང་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་མིང་ཚུ་མན་ངག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ རང་བཞིན་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འོངམ་ཨིན། ཁ་སྐོང་ལུ་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ནིའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་མིང་གི་ རང་བཞིན་གྱིས་བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་གིས་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་མིང་ཚུ་ལུ་ གཙོ་རིམ་འོང་ནི་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་ཚུ་སོ་སོའི་གུ་ལུ་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཚུ་གཅིག་པ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཏུབ་ཨིན། LibreOffice གིས་ དང་པ་རང་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་དང་ འཐུས་ཤོར་འཚོལ་ཞིབ་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ ཤོག་ལེབ་གཞན་མི་ཚུའི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།


ཁྱབ་ཚད།

ཁ་ཡིག་བཏགས་མི་ཁྱབ་ཚད་རེ་རེ་གི་ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལས་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ དེ་སེལ་འཐུ་འབད་བཞིནམ་ལས་ བཏོན་གཏང་ ཨེབ་གཏང་།

བསྐུམ/འཕར་ནི།

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

མཱའུསི་དང་བཅས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་པའི་བསྒང་ ཌའི་ལོག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ཆུང་ཀུ་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཱའུས་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་འགྲེལ་འབདཝ་ཅིག་ ཌའི་ལོག་འདི་སོར་ཆུད་འབད་ནི་དང་ མཱའུསི་དང་བཅས་ཡོད་མི་ གཞི་བསྟུན་ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་ལུ་གཞི་ཁྲམ་ཧོནམ་གྱིས་གཙོ་དམིགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Icon

བསྐུམ།

Icon

འཕར་ནི།

ནང་ན་ ཀེར་ཐིག་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད།

ད་ལྟོའི་ཁྱབ་ཚད་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ནང་ལུ་ ཀེར་ཐིག་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཡང་གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ནང་ན་ གྲལ་ཐིག་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཚུ་ཤོམ་ཨིན།

ད་ལྟོའི་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནིའི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་དོན་ལུ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་དེ་ནུས་ཅན་ཨིན་པའི་ གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ནང་ཨེབ་གཏང་བཞིནམ་ལས་ མཱའུསི་ཐོག་ལས་ཁྱབ་ཚད་གཞན་མི་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

བསྐུམ/འཕར་ནི།

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

མཱའུསི་དང་བཅས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་པའི་བསྒང་ ཌའི་ལོག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ཆུང་ཀུ་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཱའུས་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་འགྲེལ་འབདཝ་ཅིག་ ཌའི་ལོག་འདི་སོར་ཆུད་འབད་ནི་དང་ མཱའུསི་དང་བཅས་ཡོད་མི་ གཞི་བསྟུན་ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་ལུ་གཞི་ཁྲམ་ཧོནམ་གྱིས་གཙོ་དམིགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Icon

བསྐུམ།

Icon

འཕར་ནི།

ཁ་སྐོང་།

ཐོ་ཡིག་ནང་ ད་ལྟོའི་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནིའི་ཁྱབ་ཚད་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་དང་ ཡང་ན་ ངེས་དཔྱད་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Please support us!